You are here

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Tutumları

Attitudes of Pre-Service Teachers of Turkish Language Teaching Towards to School Experience Course

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Turkish language teachers take responsibility to make students acquire aims and objectives determined in the curriculum. It is important for Turkish language teachers to be a graduate by having necessary professional and field knowledge and skills and by performing necessary applications in accordance with the situations that can be encountered in educational environment. In this respect, the school experience course, applied for the graduate classes in fall semester and which is studied within faculty for one hour theoretical part and for four hours in secondary school is important in terms of giving pre-service teachers a chance to train themselves. In this study, it is aimed to determine attitudes of Turkish Language Teachers towards the course of school experience. The sample part of the study consists of 81 pre-service Turkish Language teachers studying at faculty of the education at the universities of Adıyaman and Çukurova between the 2012-2013 school years. In the study, an attitude scale was used as a tool to collect data. After conducting the scale, data obtained from the results were analyzed using percentage from the descriptive statistical techniques. According to the findings, attitudes of the pre-service Turkish Language Teachers are evaluated and it is revealed that their attitudes are generally favourable.
Abstract (Original Language): 
Türkçe öğretmenlerine öğretim programında belirtilen amaçları gerçekleştirmede ve kazanımları edindirmede önemli sorumluluklar düşmektedir. Türkçe öğretmenlerinin lisans eğitiminden gerekli alan ve mesleki bilgi, becerilere sahip olarak; eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek durumlara uygun şekilde uygulamalar yaparak mezun olması önemlidir. Bu doğrultuda Türkçe Öğretmenliği lisans programında dördüncü sınıfın güz döneminde yer alan, bir saatlik teorik kısmı fakülte bünyesinde ve dört saatlik uygulama kısmı ortaokullarda işlenen “Okul Deneyimi” dersi, öğretmen adaylarına uygulama olanağı vermesi bakımından önemlidir. Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının “Okul Deneyimi” dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi ve Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültelerinde öğrenim gören 81 Türkçe öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 19 maddeden oluşan tutum ölçeği kullanılmıştır. Hazırlanan ölçeğin uygulanması sonucunda elde edilen veriler betimsel istatistik tekniklerinden yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Türkçe öğretmeniadaylarının “Okul Deneyimi” dersine ilişkin tutumları değerlendirilmiş, tutumlarının genel anlamda olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.
115
132

REFERENCES

References: 

Bozağaç, C., Bingöl, M. Z., ve AKÇAY, A. (2011). Okul deneyimi dersine ilişkin Türkçe öğretmen adaylarının görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği). 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı, 179-185. 29-30 Eylül 2011. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Ankara.
Demircioğlu, İ. H. (2010). Etkili öğretmen. Editör: İ. H. Demircioğlu, Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması (1-17). Ankara: Anı Yayıncılık.
Durukan, E. ve Maden, S. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe öğretmenliği lisans programına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 555-566.
Gürşen Otacıoğlu, S. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi ıı uygulama dersine ilişkin tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (28), 81-90.
İnceoğlu, M. (2004). Tutum, Algı ve iletişim, Ankara: Elips Kitap.
Kılıç, D. (2004). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (10), 172-184.
Kılınç, A. ve Gödek, Altuk, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 41-70.
Köroğlu, H., Başer, N. ve Yavuz, G. (2000). Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 85-95.
Küçükahmet, L. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınevi.
Oğuz, A. (2004). Okul deneyimi I dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (11), 141-162.
Öntuğ, M. M. (2008). II. Meşrutiyet dönemi eğitim. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Özkan, H. H., Albayrak, M. ve Berber, K. (2005). Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında yaptıkları öğretmenlik uygulamasının yetişmelerindeki rolü. Millî Eğitim Dergisi, (168)
Sands, M. ve Özçelik, D. A. (1997). Okullarda uygulama çalışmaları, YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Yetiştirme. Ankara: MEB Yayınları
Sezer, A. (2010). Okul Deneyimi. Editör: İ. H. Demircioğlu). Aday öğretmenler için okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması (19-66). Ankara: AnıYayıncılık.
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUY DENEYİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
(ÇUKUROVA VE ADIYAMAN ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ)
131
Cilt 9, Sayı 3, Aralık 2013
Şehirli, Y. A. (2010). İlköğretim alanlarına öğretmen yetiştirmenin tarihi gelişimi ve günümüzdeki mevcut durum. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Bildiri Kitabı, 551-565. 16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Topkaya, E. Z. ve Yalın, M. (2005). Uygulama öğretmenliğine ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 1 (1-2), 12-24.
Uslu, Z. (2001). Okul deneyimi derslerinin öğretmen adaylarına etkileri. Çağdaş Eğitim, 282 (39-35).
Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının okul deneyimi I dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim-Online, 3 (2), 54-59.
YÖK (1998). Aday öğretmen kılavuzu. Ankara: YÖK

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com