You are here

1950 ve 1980 Yılları Arasında Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Alanında Görülen Temel Eğilimler

Main Tendencies About Teacher Training in Turkey between 1950-1980 Years

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main aim of this study is to determine the main tendencies about teacher training in Turkey between 1950-1980 and its reflections on today’s teacher training applications. Descriptive survey method was used in this study and some documents were analyzed by document analysis method. All the articles, reports and government programs related with the topic were reviewed through document analysis. In conclusion of the study it is seen that School for Primary School Teachers, School for Higher Education Teachers and Education Institutes played an important role on teacher training history of Turkey. It is also seen that frequent changes of governments and so many coalition governments resulted in an uns-table policy through teacher training policy in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 1950 ve 1980 yılları arasında Türkiye’de öğretmen yetiştirme alanında görülen temel eğilimlerin belirlenmesi ve günümüz öğretmen yetiştirme uygulamalarına ışık tutmasıdır. Ta-rama modeliyle gerçekleştirilen bu araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Konuya ilişkin bulunan makaleler, hazırlanan raporlar ve hükümet programları doküman analizi yöntemiyle amaca uygun olarak incelenmiştir. Araştırma sonunda 1950 ve 1980 yılları arasında Türkiye’de öğret-men yetiştirme alanında İlköğretmen Okullarının, Yüksek Öğretmen Okullarının ve Eğitim Enstitüle-rinin önemli görevler gördüğü, bu kurumların ise sık olarak hükümet değişiklikleri, ülkenin koalisyon hükümetleri yönetilmesi gibi nedenlerle sağlam bir politikanın oluşturulamadığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y. (2007). Türk Eğitim Tarihi, 11. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncı-lık.
1950 ve 1980 Yılları Arasında Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Alanında Görülen Temel Eğilimler
OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi  91
Avşar, N. G. (2007). Türkiye millî eğitim sisteminde 1963-1980 ile 1980-2006 yılları arasında öğretmen yetiştirme ve atama politikalarının değerlendi-rilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
Aydemir, T. (1966). Talat Aydemir konuşuyor, İstanbul.
Duman, T. (1991). Türkiye’de ortaöğretime öğretmen yetiştirme, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Eğitim Milli Komisyonu (1960). Eğitim milli komisyonu raporu, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
Gelişli, Y. (2006). Öğretmen yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu uy-gulaması, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Karahan, N. (2008). Öğretmen Yetiştirme Düzeni ve Türkiye Örneği, Ya-yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü, İstanbul.
Öztürk, C. (1999). 75 yılda eğitim: Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
Öztürk, C. (2004). 21. yüzyıl eşiğinde Türkiye’de öğretmen yetiştirme, İçinde 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi, Ed. Orhan Oğuz, Ayla Oktay, Halis Ayhan. 2. Baskı, İstanbul: Dem Yayınları.
Sözer, E. (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği, Eskişe-hir,
Taşdemirci, E. (1984). Cumhuriyet dönemi Türk millî eğitim politikasının ana evreleri üzerine tahlili ve mukayeseli bir araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, An-kara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com