You are here

Serbest Etkinlik Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği)

Evaluation Of Free Activity Lesson Based On The Opinions Of Teachers Working In Multigrade Clasrooms (Sample Of Elazığ)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE517

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the teachers' working in multigrade clasrooms views on free activity lesson. Qualitative research design has been used in the research. A total of 35 multigrade clasroom teachers working in the Karakoçan and Sivrice districts of Elazığ have participated in this study. The data of the research have been collected by interview form comprised of open-ended questions. The activity has been formed around the categories of ''planning of free activity lesson'', ''activities applied in free activity lesson'' and ''problems encountered in free activity lesson and recommendations'' in relation to free activity lesson. Content analysis and descriptive analysis have been used in the analysis of the data. According to the findings; it has used that already-planned lesson plans while planning the free-activity classes, they work to correct deficiencies of other subjects in this lesson, they have had problems due to the absence of the teacher guide book. The participants have developed solutions to similar problems which are encountered in free activity lesson. Finally, recommendations such as a teachers’ manual for the freeactivities class should be developed, attention should be paid on providing necessary materials for freeactivities classes, gymnasiums, art and activity centers aimed for common use of teachers and students in these schools should be created have been made on the basis of the findings of research results.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin serbest etkinlik dersi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Elazığ/ Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde görev yapan toplam 35 birleştirilmiş sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veriler açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma, serbest etkinlik dersi ile ilgili olarak “serbest etkinlik dersinin planlanması”, “serbest etkinlik dersinde uygulanan etkinlikler”, “serbest etkinlik dersinde karşılaşılan sorunlar” ve “sorunlara yönelik çözüm önerileri” kategorileri etrafında oluşturulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi ile betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin; serbest etkinlik dersinin planlanmasında hazır plan kullandıkları, bu derste daha çok diğer derslerdeki eksikleri gidermeye çalıştıkları, bu derse ait öğretmen kılavuz kitabının olmamasından dolayı sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcılar, serbest etkinlik dersinde karşılaşmış oldukları sorunlara benzer çözüm önerileri geliştirmişlerdir. Son olarak da araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak; serbest etkinlik dersine yönelik öğretmen kılavuz kitap geliştirilmeli, bu okullarda serbest etkinlik dersinde kullanılabilecek araç-gereçlerin teminine ağırlık verilmeli, bu okullardaki öğretmen ve öğrencilerin ortak kullanabilecekleri spor salonu, sanat ve etkinlik merkezleri oluşturulmasına özel bir önem verilmeli gibi öneriler geliştirilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aydın, A., Bakırcı, H. ve Ürey, M. (2012). Serbest etkinlik çalışmaları dersine yönelik sınıf
öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 193, 214-230.
Bektaş, M. ve Dinçer, Ş. (2011). Serbest etkinlik dersine ilişkin ilköğretim sınıf öğretmenlerinin
görüşleri. 10. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (5-8 Mayıs 2011), Sivas: Cumhuriyet
Üniversitesi.
Bjarnadóttir, R. (2004). Modern adolescents’ leisure activities : a new field for education? Nordic
Journal of Youth Research, 12 (4), 299- 315.
Dündar, H. ve Karaca, E. T. (2011). İlköğretim okullarında serbest etkinlikler dersinin
değerlendirilmesi.10. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (5-8 Mayıs 2011), Sivas:
Cumhuriyet Üniversitesi.
Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Erdem, A. R. (2008). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Kesten, A., Palavan, Ö., Dicle, A.N. ve Mercan, E. (2008). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim.
Ankara: Kök Yayıncılık.
Kılıç, D. ve Abay, S. (2009). Birleştirilmiş sınıf uygulamasında öğretmenlerin öğrenme-öğretme
sürecinde karşılaştığı problemlere ilişkin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (3), 623-
654.
Köksal, K. (2009). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
MEB. (2010). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararı, Ankara.
Milles, M.B. and Huberman, A.M. (2002). The qualitative researcher’s companion. California: Sage
Publications.
Sağ, R., Savaş, B. ve Sezer, R. (2009). Burdur’daki birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin özellikleri,
sorunları ve ihtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 37-56.
Sellick, J. (2002). Leisure education: models and curriculum development. www.cprs.org/
membersonly/ LeisureEducation_Models.doc Erişim Tarihi: 21.01.2012.
Summak, M.S., Summak, A.E. ve Gelebek, M.S. (2011). Birleştirilmiş sınıflarda karşılaşılan sorunlar
ve öğretmenlerin bakış açısından olası çözüm önerileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 10 (3), 1221-1238.
Şahin, A. E. (2003). Birleştirilmiş sınıflar uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 166-175.
Şahin, Ç. (2007). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflarda ses temelli öğretim ile ilk okuma öğretiminde karşılaşılan
güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Adana.
Wilson, DM., Gottfredson, DC., Cross, AB., Rorie, M., & Connell, N. (2009). Youth development in
after-school leisure activities. The Journal of Early Adolescence, 30 (5), 668- 690.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yıldız, M. ve Köksal, K. (2009). Birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin
değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 1-14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com