You are here

ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI: Kuruluşu, Görevleri, Yetkileri

SPECIAL SECURITY FORCE: Establishment, Functions, Powers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Jhis study aims lo explore the establishment of so called Special Security Force, inchtding their majör functions and powers. The establishment ofthese force s and the ir functions and powers a re set, in Tıtrkey, by the Code Concerning the Protection and Security ofSome Institutions, numbered 2495. As the main parts of the study, first of ali the meaning, importance and peculiarity of the security service in general ar e emphasised. Then the majör security forces ar e categorised, indicating the position of the Special Security Forces among t hem. Finally the establishment, functions and powers of Special Security Forces are argued.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Özel Güvenlik Teşkilatı, kuruluşu ile temel görevleri ve yetkileri açısından incelemektir. Türkiye'de bu teşkilatın kuruluş şekli, görevleri ve yetkileri 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Başlıca üç başlık halinde ele alınan bu çalışmada öncelikle genel olarak güvenlik hizmetinin anlamı, önemi ve özelliği üzerinde durulmaktadır. Daha sonra başlıca kolluk güçleri sınıflandırılarak bunlar arsında Özel Güvenlik Teşkilatı'nın yeri saptanmaktadır. Son olarak, 2495 sayılı Kanun ile diğer mevzuat çerçevesinde Özel Güvelik Teşkilatının nasıl kurulduğu ile temel görev ve yetkilerinin neler olduğu tartışılmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aydın, A. H. (1996a) Polis Meslek Hukuku, Doğuş Matbaası, Ankara.
Aydın, A. H. (1996b) "Private and Voluntary Policing Service in Turkey", Security Journal, Cilt.7, Sayı.2, ss. 129-133.
Aydın, M. ve Yıldız, M. (1999) "Poliste Stres Yönetimi", İ. Cerrah ve E. Semiz (Der.), 21. Yüzyılda Polis, 2. Baskı, EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Dalda, Y. V. ve Karagöz, A. (1998), Özel Güvenlik Teşkilatı Eğitim Rehberi, Ankara: Mönch Media.
Draper, H. (1978), Private Poliçe, Penguin, Harmondsvvorth.
Dündar, A. D. (1996), "İç Güvenlik Yönetiminde Yeniden Yapılanma", Polis Dergisi, Cilt.2, Sayı.6, ss.5-10.
Fındıklı, R. (1997), "Kamu Yönetiminin Kolluk Gücü Olarak Polis ve Polis Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler", 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, TODAİE, Ankara.
Genç, T. (1993), "Mülki İdare Amirlerinin Güvenlik Görevleri ve Güvenlik Hizmetlerinin Teşkilatlanması", Türk İdare Dergisi, Haziran 1993, Sayı.399, ss. 31-45.
Gülcü, M. (2001), "Özel Güvenlik Görevlilerinin Yakalama Yetkisi", Polis Dergisi, Sayı.29, Ekim-Kasım-Aralık 2001, ss. 107-119.
Johnston, L. (1992), The Rebirth of the Private Policing, Routledge, London.
Öztürk, N. (1996), "Tehditlere Karşı Tepkilerin Arka Planı", Akademik Bakış Dergisi, Yıl.2, Sayı.5, ss.51-53.
Sarıer, İ. (2002), "Güvenlik Görevlisi I, II, III", Sabah, 16-17-18 Mart 2002.
Şafak, A. (2000), "Türkiye'de Özel Güvenlik Şirketi Kurma Girişimleri ve Yasal Durum", Polis Bilimleri Dergisi, Cilt.2, Sayı.7-8, ss.1-12.
Şafak, A. ve Bıçak, V. (1999), Ceza Muhakemesi Hukuku ve Polis, 3. Baskı, Ankara: Liberte.
Şeker, G. (1996), "Özel Güvenliğin Dünyadaki ve Türkiye'deki Görünümü", Akademik Bakış Dergisi, Yıl.2, Sayı.5, ss. 19-20.
Yaşar, Y. (1996), Açıklamalı Polis Meslek Hukuku, Ankara: Başkent Matbaacılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com