You are here

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ TEMEL İŞLEVLERİ

BASIC FUNCTIONS OF TEXT BOOKS USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12654

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years, the number of teaching materials produced for Turkish as a foreign language (TFL) has dramatically grown in order to meet the needs and demands of learners, teachers, administrators, and governmental bodies in the world today. Teaching materials are known essential both for teachers or administrators and learners since they not only provide a framework for teachers or administrators in achieving their aims and objectives of a course, serve as a guide for them to conduct lessons and also a tool to measure progress and achievement of learners concretely; but also for learners an effective resource for self-directed learning, presentational material, a source of ideas and activities, a reference source and syllabus where they reflect pre-determined learning objectives. Hence, teaching materials should be considered as key, which includes a great opportunity for TFL learners to communicate in the target language and to witness its cultural richness. However, when the current textbooks are investigated considering the Common European Framework of References (CEFR) several objectives of necessity for any textbook, they seem to lack several formal and contextual aspects such as unequal distribution of language skills both in a unit and among units covering a textbook, instructions leading learners about the activities, guidance for pre-, during, and post-activities, articulation, length of texts and linguistic patterns, even cultural input such as proverbs, and sayings. Thus, the basic functions of teaching materials- making the existence knowledge available and practical to learners in an easy and organized way should be guided by CEFR while being produced.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda, yabancı dil olarak Türkçe (TYD) öğretimi için hazırlanan ve yurt içi ve yurt dışında kullanılan ders araç ve gereçlerinin sayısı, dünyadaki öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilmek için çarpıcı bir şekilde artış göstermiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları gerek öğretmen ve yöneticiler gerekse öğrenciler için belirli amaç ve öğretim programı doğrultusunda hazırlanan temel başvuru kaynaklarıdır. Aynı zamanda TYD ders kitapları, öğrenciler için öz yönetimli öğrenmenin etkili bir kaynağı, sunuma yönelik bir araç, etkinlik ve fikirlerin tedarikçisi, referans kaynağı ve önceden belirlenen öğrenme hedeflerini yansıtan, gerektiğinde öğrenilen konulara yeniden dönmek ve öz-değerlendirme yapmak için kaynak görevi gören; öğretmen için ise öğretim programları çerçevesinde hedeflenen öğrenimin gerçekleşmesine, zamanlanmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlayan önemli bir araç olarak da hizmet eder. Bu nedenle Türkçe öğretimi ders kitapları, TYD öğrencilerinin kültürel zenginliği tanıması ve Türkçe ile iletişim kurabilmesi için önemli olanaklar barındıran bir temel kaynak olarak düşünülmelidir. Bununla birlikte, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (OBM)’de yer alan ders kitaplarıyla ilgili bazı gerekli hedeflere göre mevcut TYD ders kitapları incelendiğinde, bu kitapların ünite veya ünitelerinde dil becerilerinin oransız dağılımı, etkinliklerle ilgili açıklamalar, etkinlik öncesi, sırası ve sonrasındaki yönlendirmeler, sesletim, metinlerin uzunluğu ve dilsel kalıplar, hatta atasözü ve özdeyişler gibi kültürel içeriklerde bazı şekilsel ve içeriksel açıdan eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın alana katkı sağlaması amacıyla kitaplarda yer alan mevcut bilginin öğrencilere kolay ve sistemli bir şekilde aktarımı ve uygulanabilir hale getirilebilmesi için ders materyallerinin temel işlevlerinin OBM’e göre hazırlanması gerektiği tavsiye edilmektedir.

REFERENCES

References: 

Aytan, T. (2013). Views of students about visuals used in Turkish language course and workbooks.
Academic Journals Vol. 8(15), pp. 1256-1262. DOI: 10.5897/ERR12.098 ISSN 1990-3839
Bell, J. & Gower, R. (1998) Writing course materials for the world: a great compromise. In:
Tomlinson, B. (ed). Materials Development in Language teaching Cambridge: Cambridge
University Press. pp.116-129.
Brown, H.D. (2000). Principles of language learning & teaching (4th ed.). New York: Addison
Wesley Longman.
Cortazzi, M. & Jin, L. (1999). Cultural mirrors: materials and methods in the EFL classroom, in E.
Hinkel (ed.). Culture in second language teaching and learning, Cambridge: Cambridge
University Press.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Oxford: Heinemann. Hall in:
Hidalgo, A.C., Hall, D., et al. (eds). Getting Started: Materials Writers on Materials writing.
Singapore: SEAMEO Regional Language Centre. pp.172-86.
Hill, David A. “The visual Elements in EFL course books.” Developing materials for language
teaching (2013): 157-166.
Holme, R. (2002). Carrying a Baby in the Back: Teaching with an Awareness of the Cultural
Construction of Language. Language, Culture and Curriculum, 15,3, 210-223, doi:
10.1080/07908310208666645
Hutchinson, T. & Waters, A. (1987) English for Specific Purposes: A Learning-centred
Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Jiang, W. (2000). The relationship between culture and language. Elt Journal, 54(4), 328-334.
doi:10.1093/elt/54.4.328
Jolly, D., & Bolitho, R. (2011) A framework for materials writing. In B. Tomlinson (Ed.),Materials
development in language teaching (2nd ed., pp. 107– 134). Cambridge: Cambridge
University Press.
McGrath, I. (2002). Materials Evaluation and Design for Language Teaching Edinburgh Textbooks
in Applied Linguistics. Edinburgh University Press.
Nunan, D. (1988). Principles for Designing Language Teaching Materials.Guidelines: A periodical
for classroom language teachers, 10(2), 1-24.
Nunan, D. (1991). Language teaching methodology (Vol. 192). New York: Prentice Hall.
Paige, R.M., Jorstad, H.L., Siaya, L., Klein, F., & Colby, J. (2003). Culture learning in language
education: A review of the literature. In D.L. Lange & R.M. Paige (Eds.), Culture as the core:
Perspectives on culture in second language learning (pp. 173–236). USA: Information Age
Publishing.
Peterson, E., & Coltrane, B. (2003). Culture in second language teaching. CAL Digest, 3,9. Retrieved
from http://www.cal.org/resources/digest/digest_pdfs/0309peterson.pdf.
444 Gülden TÜM - Zeynep CEYHAN-BİNGÖL
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/34
Roberts, C., Byram, M., Barro, A., Jordan, S., & Street, B. (2001). Language learners as
ethnographers. Clevedon: Multilingual Matters.
Tomlinson, B. (2011) Materials development in language teaching (2nd ed.). Cambridge: Cambridge
University Press.
Tomlinson, B. (2012) Materials development for language learning and teaching.Language
Teaching, 45(2), 143–179.
Yalın, H. İ. (2010). Öğretim teknolojileri ve material geliştirme. Ankara: Pegem Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com