You are here

BURSEVÎ’NİN BİR ESERİ: ŞERH-İ RUMÛZÂT-I HACI BAYRÂM-I VELÎ

ONE OF BURSEVÎ’S BOOKS: COMMENTARY OF HACI BAYRÂM-I VELÎ’S KEYS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.888

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Commentary texts are written to explain another text to be understood well by readers and there are many commentary books in Classical Turkish Literature. To make understandable a word or a text in verse or prose many commentary books were written in verse or prose. “Nutuk” is a form of poem which were written for disciples to teach rules of sect. In this study we are going to try to give information about a commentary text which was written by Bursevî İsmâil Hakkı for a „nutuk‟ that was written by Hacı Bayrâm-ı Velî.
Abstract (Original Language): 
Klâsik Türk Edebiyatı‟nda geniş yer tutan şerhler bir metni açıklamaya yönelik yapılan çalışmalardır. Bir metnin okurlar tarafından daha iyi anlaşılması hedefiyle yazılan bu eserler Klâsik Türk Edebiyatında geniş bir yer tutmaktadır. Metindeki müşkillerin halli için, manzum veya mensur pek çok esere yine manzum veya mensur şerhler yazılmıştır. Bir nazım türü olan nutuk ise tarikata yeni giren muhibblere tarikatın âdâb ve erkânını, birtakım tasavvufî bilgileri öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Biz bu çalışma çerçevesinde mutasavvıf şairlerimizden Hacı Bayrâm-ı Velî‟ye ait bir nutkun Bursevî İsmâil Hakkı tarafından yapılan şerhini tanıtmaya çalışacağız.

REFERENCES

References: 

ALTINTAġ, Hayrani, Tasavvuf Tarihi, Akçağ, Ankara, tarihsiz.
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Bizim Büro Yay., C. 1, Ankara 2000.
CEBECĠOĞLU, Ethem, Hacı Bayram Veli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/126, Ankara 1998.
CEYLAN, Ömür, Tasavvufî ġiir ġerhleri, Kitabevi Yay., Ġstanbul 2000.
DEVELLĠOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 1993.
GÜREL, ġevket, Kur‟ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Yüce Meâli, Sağlam Yay., Ġstanbul 2002.
GÜZEL, Abdurrahman, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ, Ankara, tarihsiz.
“Hacı Bayram Veli”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay., C. 3, Ġstanbul 1979.
“Ġsmail Hakkı (Bursevî)”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay., C.5, Ġstanbul 1982.
KARA, Mustafa, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, Sır Yay., Ġstanbul 2004.
KILIÇ, Atabey, “Dağılan Ġncileri Toplamak: Bir ġerh Tasnifi Denemesi”, Atabey Kılıç, Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Turkish Studies Publication, Ankara 2007, s. 416-432; I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Abdülkadir Karahan Anısına), 12-13 Nisan 2007 Ġstanbul / Bildiriler.
386 Kezban PAKSOY
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/6 Fall 2009
PALA, Ġskender, Ansiklopedik Divân ġiiri Sözlüğü, Ötüken, Ġstanbul 1999.
Tâhir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügati, Enderun Kitabevi, Ġstanbul 1994.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com