You are here

SELAHADDİN-İ UŞŞÂKÎ'NİN BİR NUTUK ŞERHİ

A COMMENTORY OF NUTUK OF SELAHADDİN-İ UŞŞÂKÎ

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.199

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Commentary texts are written to explain another text to be understood well by readers and there are many commentary books in Classical Turkish Literature. To make understandable a word or a text in verse or prose many commentary books were written in verse or prose. "Nutuk" is a form of poem which were written for disciples to teach rules of sect. In this study we are going to try to give information about a commentary text which was written by Selahaddin-i Uşşâkî for a 'nutuk' that was written by Niyâzî-i Mısrî.
Abstract (Original Language): 
Klâsik Türk Edebiyatı'nda geniş yer tutan şerhler bir metni açıklamaya yönelik yapılan çalışmalardır. Bir metnin okurlar tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla yazılan bu eserler Klâsik Türk Edebiyatında geniş bir yer tutmaktadır. Metindeki müşkillerin halli için, manzum veya mensur pek çok esere yine manzum veya mensur şerhler yazılmıştır. Bir nazım türü olan nutuk ise tarikata yeni giren muhiblere tarikatın adap ve erkanını, birtakım tasavvufî bilgileri öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Biz bu çalışma çerçevesinde mutasavvıf şairlerimizden Niyâzî-i Mısrî'ye ait nutkun Selahaddin-i Uşşâkî tarafından yapılan şerhini tanıtmaya çalışacağız.

REFERENCES

References: 

CEYLAN, Ömür, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi, İstanbul, 2000.
DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara, 1999.
ERDOĞAN, Kenan, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı, Akçağ, Ankara, 1998.
GÜZEL, Abdurrahman, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ, Ankara (Tarihsiz).
KUT, Günay, "Mecmua", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. VI, Dergah, İstanbul, 1986.
PALA, İskender, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Ötüken, İstanbul, 1999.
PEKOLCAY, Neclâ, İslâmî Türk Edebiyatı, Kitabevi, İstanbul, 2002
Tâhir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügati, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1994.
"SALAHÎ, Abdullah Selahaddin Uşşakî", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. VII, Dergâh, İstanbul,1990, s. 437.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com