You are here

CUMHURİYET DEVRİNDE KONYA'DA OYNANAN ÇOCUK OYUNLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ANALYZING CHILDREN GAMES PLAYED IN KONYA DURING REPUBLIC ERA FROM DIFFERENT VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Play is what young children are involved in most of their waking hours. Through play, they integrate all their knowledge and skills. Play serves a number of functions for the young child: It aids in developing problem-solving skills; promotes social and cognitive competence; aids in the development of the distinction between reality and fantasy; promotes curiosity; helps communication, attention span, self control, social language and literacy skills; provides a vehicle for the adult to learn how children view the world; and can be therapeutic. In this research, individual and team games the children have played in the centre of Konya and its centre towns since the declaration of Turkish Republic were introduced and examined via interview with 24 people who were born and have lived in Konya. Nearly 32 individual and team games were found by the application of living sources and by introducing one by one, their contributions were evaluated on the basis of statistics in respect of child education and development.
Abstract (Original Language): 
Oyun, çocukların uyuma zamanının dışında meşgul olduğu bir etkinliktir. Çocuklar, oyun vasıtasıyla tüm bilgi ve becerilerini birleştirirler. Oyun, çocuğa pek çok katkı sağlar: çocukların problem çözme becerilerini geliştirir; sosyal ve bilişsel kapasitelerine ivme kazandırır; gerçek ve hayal arasındaki mesafenin gelişmesine yardım eder, merakı körükler, dikkat kontrolü, kendi kendini kontrolü, sosyal dil ve edebi dil becerileriyle iletişim becerilerine yardım eder, çocuğun dünyayı nasıl gördüğünü anlamak için yetişkine bir araçtır ve oyunun iyileştirici, tedavi edici yönü vardır. Bu araştırmada, Cumhuriyetin ilânından günümüze kadar Konya il ve ilçe merkezlerinde oynanan çocuk oyunları, Konya'da doğmuş ve halen Konya'da yaşamakta olan 24 kişiyle mülakat aracılığıyla tespit edilmiş ve incelenmiştir. Canlı kaynaklarla görüşme yoluyla, yaklaşık 32 tane bireysel ve takım oyunu tespit edilmiş ve bu oyunlar bir bir tanıtılarak, katkıları; çocuğun fiziksel, sosyal, dilsel ve zihinsel gelişimi açılarından istatistiksel olarak değerlendirilmişlerdir.

REFERENCES

References: 

BERGIN, D.
1988
, Stages of play development. In D. Bergin (Ed), Play as a medium for
learning and development. Portsmouth, NH: Heinemann.
BERLINER, D., 1990, Play is the work of childhood. Instructor, March, 22-23.
BERYLNE, D.E. 1960, Conflict, arousal, and curiosity, New York: McGraw-Hill.
BROWN, N. S., CURRY, N. E., ve TITTNICH, E. 1971, How groups of children deal with
common stress through play. In Play: The child strives toward self-realization (pp. 26-28).
Washington D.C: National Association for The Education of Young Children.
BRUNER, J.S. 1975, Play is serious bussiness. Psychology Today, 8, 82-83.
CHRISTIE, J.F, ve JOHNSON, E. P. 1983, The role ofplay in social-intellectual
development. Review of Educational Research, 53, 93-115.
EIFERMAN, R. R. 1971, Social play in childhood. In R. E. Herron ve B. Sutton Smith (Eds), Play, New York: Wiley.
FENSON, L., KAGAN, J., KEARSLEY, L. B., ve ZELAZO, P.R., 1976, The developmental progression of manuplative play in the first two years. Child Development 47, 232-236.
FREYBERG, J.T. 1975, Hold high the cardboard sword. Psychology Today, 8, 63-64. GARVEY, C, 1990, Play, Enlarged edition. Cambridge, MA: Harvard University Press. HENKENS-MATZKE, A., ve ABBOTT, D.A. 1990, Game playing: A method for reducing young children's fear of medical procedures, Early Childhood Research Quarterly, 5, 19¬26.
©
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri. com
16
A.Kadir Kabadayı: Cumhuriyet Devrinde Konya'da Oynanan Çocuk Oyunlarının Çeşitli Değişkenler
Açısından Değerlendirilmesi
KARASAR, N. 1998, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 8. Basım, Nobel Yayın dağıtım Ltd. Şirketi, Ankara.
KLEIN, D., 1979, Rx for pediatric patients. Young Children, 34 (1), 13-19. KRAMER, L., ve SHAFER-HERNAN, P. 1991, What's real in children's fantasy play? Presented at the meeting of the society for research in Child Development, Seattle, WA MARY, J. G., HARRY, W.G. 1995, Çocuk ve Ergen Gelişimi (Yayına haz. Bekir ONUR), 2. Baskı, îmge Kitapevi, Ankara.
MCLOYD,
V.C.
, RAY, S.A. ve ETTER-LEWIS; G., 1985, Being and becoming: The interface of language and family role knowledge in the pretend play of young African girls. In L. Galda & A.D. Pellegrini (Eds), Play, language and stories (pp, 29-44) Norwood, NJ: Ablex.
MONOGHAN, P. 1985, The development of symbolic expression in preschool play and language, Paper presented at the meeting of the American educational Research Association, Chicago, II.
PARTEN, M. 1932, Social play among preschooler children. Journal of Abnormal and Social Psychology, 27, 243-269.
PELLEGRINI, A.D., 1985, The relations between symbolic play and literate behaviour: A review of Educational Research, 55, 107-121.
PIAGET, J. 1962, Play, dreams and imitation in childhood. New York: W. W. Norton. ROSEN, C.E. 1974, The effects of socio-dramatic play on problem-solving behaviour among culturally disadvantaged preschool children. Child Development, 45, 920-927. RUBIN, K.H. 1982, Nonsocial play in preschoolers: Necessary evil ? Child Development,
53, 651-657.
SCARLETT, W.G. 1981, On the development of make-believe. Day Care and Early Education, 9 (2), 23-26.
SMITH, J. ve BALTES, P.B. 1991, A life-span perspective on thinking and problem solving. In M Schewebel, C.A. Maher, ve N.S. Fagley (Eds), Promoting cognitive growth over the life span. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
WISHON, P. 1986, Play and the physically handicapped child: Review of research. Dimensions, 14 (2), 23-24.
YÖRÜKOĞLU, A, 1994, Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com