You are here

Search Publications

Displaying 1 - 13 of 13

Antimikrobiyel Peptidler

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Wistar Ratlarınd a (Rattus rattus norvegicus) Kalitatif ve Kantitatif Protein Yetersizliklerinin İskelet Kası Malondialdehit Düzeylerine Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

DOĞU ANADOLU KIRMIZISI VE GÜNEY ANADOLU KIRMIZISI IRKI SIĞIRLARDA LAKTOFERRİN GENİNİN 6. İNTRONUNDAKİ ECORI POLİMORFİZMİ

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İmmünglobulinler ve Septisemi

Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine

Benzo(A)piren Uygulanan Ratlarda E Vitamini ve Selenyumun Kan ve Dokularda Lipit Peroksidasyonu ve Bazı Antioksidan Enzimler Üzerine Koruyucu Etkileri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

The Effects of Vitamin E Application on Some Free Radicals and Lactate Levels in Acute Exercise

Turkish Journal of Sport and Exercise

Farklı Senkronizasyon Uygulamaları ile Senkronize Edilen İneklerde Üreme Performansı Üzerine Vitamin E'nin Etkisi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Ginseng Uygulamasının Sporcularda ve Sedanterlerde Nitrik Oksit ve Malondialdehit Üzerine Etkisi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Vibrio Anguillarum ile İnfekte Edilmiş Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Hematolojik İncelemeler

Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine

Sığırlarda Respiratorik Distrese ve Asfeksiye Yol Açan Önemli Zehirlenmeler

Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine

Glikoproteinlerin Yapısı ve Fonksiyonları

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Aloe Barbadensis’in Reproduktif Sisteme Etkisinin Araştırılması

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MECMUA-İ FÜNÛN-İ BAYTARİYE: İNCELEME VE ÖZETLİ BİBLİYOGRAFYA

Osmanlı Bilimi Araştırmaları