Buradasınız

"VE LÂ SİYYEMÂ" EDATI ÜZERİNE BAZI NOTLAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
in this article, the preposition of "ve la siyyema" which means "especially" in Turkish and takes place in arguments among Arab linguists whether its meaning or etymology is dealt with. Firstly, writer focuses on the origin of this preposition, its i' rab, the diffrent forms of usage and meaning in poem and prose. Also by mentioning the different opinions of linguists in that subject, he presents it with mere and clear manner.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, Türkçe'de "özellikle/bilhassa" anlamına gelen ve Arap dilcileri arasında gerek anlamı ve gerekse etimolojisi bakımından tartışmalara konu olan "ve lâ siyyemâ" edatı ele alınmıştır. Yazar, öncelikle bu edatın kökü, i'râbı, şiir ve nesirde farklı şekillerdeki kullanımı ve anlamlan üzerinde durmuş, dilcilerin bu husustaki farklı görüşlerine yer vererek konuyu sade ve anlaşılır bir üslupla ilgililerin dikkatine sunmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

Translated Author: