Buradasınız

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ DÖNEMİNDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIĞI PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: EDREMİT KÖRFEZİ ÖRNEĞİ

Identifying Olive Oil Producer Companies’ Marketing Related Problems During The Global Financial Crisis And Suggestions For Solutions: The Example Of Edremit Bay

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The objective of this study is identifying what kind of marketing strategies have been used by the olive oil producer companies located in Balıkesir-Edremit region for coping with the global fi nancial crisis. The study also aims to examine marketing related problems of these companies and to offer solutions to those problems. The study comprises a fi eld research on olive oil producer companies functioning in the region. A list of the companies (and their contact information) was acquired from the Chamber of Trade. Noncontinuous companies and companies who were not holding at least one registered trade mark were excluded from the list. Face to face interviews were conducted with the owners/administrators of the remaining companies who produces, bottles and makes trade of olive oil and who admitted to participate the study. Increasing the level of domestic olive oil consumption would be benefi cial for the national economy as well as the public health. Because of the the fact that almost half of the domestic olive oil production is exported; defi ning the problems and providing solutions to olive oil producers is a necessary step to be taken. Findings of this research indicate that inadequate domestic demand, a limited geographical coverage of olive oil demand, consumer misperceptions (about price, quality, taste etc.) and lack of enough government support are the main and most important problems of olive oil producers. Managerial implications of these fi ndings are discussed and recommendations are presented.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Balıkesir ili Edremit Körfezi’nde faaliyet gösteren ve en az bir tescilli markaya sahip zeytinyağı üretim işletmelerinin küresel ekonomik kriz döneminde uyguladıkları pazarlama stratejilerini ortaya koymak ve pazarlama sorunlarını irdeleyerek bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Araştırmanın saha çalışması için öncelikli olarak bölgede bulunan ilçelerin Ticaret Odası kayıtlarından faaliyet gösteren zeytinyağı üreticisi işletmelerin iletişim bilgileri alınmıştır. Bu işletmeler arasından faaliyetleri sürekli olmayan ve en az bir tescilli markaya sahip olmayanlar amaca uygun olmadığı için araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Çiftçiden aldığı zeytini yağa dönüştürüp şişeleyerek ya da satın aldığı zeytinyağını fi ltreleme ve ambalajlama işlemlerinden geçirerek kendi markasıyla satan işletmeler arasından görüşmeyi kabul edenlerle derinlemesine mülakat yapılmıştır. Zeytinyağı üretiminde iç talebin artırılması ülke ekonomisi ve toplum sağlığı açısından faydalı olacaktır. Ayrıca Türkiye’de üretilen zeytinyağının yaklaşık yarısının ihraç edildiği göz önüne alındığında küresel rekabet açısından zeytinyağı üreticisinin sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek gerekmektedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin başlıca sorunları arasında iç talebin yetersizliği, zeytinyağının ülkenin belli bölgelerinde tüketilmesi, tüketici algılarından kaynaklanan sorunlar (fi yat, kalite, damak tadı vb.), devletin sektörü yeteri kadar desteklememesi sayılabilir. Araştırmanın sonuç kısmında bu sorunlara yönelik bazı öneriler getirilmektedir.

REFERENCES

References: 

ABAD, Juan C. Ga´zquez, Manuel Sa´nchez-Pe´rez (2009), “Factors Infl uencing Olive Oil Brand Choice in
Spain: An Empirical Analysis Using Scanner Data”, Agribusiness, Vol. 25(1), p. 36-55.
ABAY, Canan, Bülent Miran, Berna Türkekul, Cihat Günden, Renan Tunalıoğlu, Sonia Boudiche, Lassaad
Lachaal, Boubaker Karray, Mehrez Ameur (2008), “Implications of Globalisation on the Olive Oil
Sector in the South Mediterranean Countries (Case Study Of Tunisia And Turkey)”, TÜBİTAK Proje
Raporu, TOGTAG-TUNUS 2003/1-103O155,
AKBAY, Cuma (2007), “Urban Households’ Cooking Oil and Fat Consumption Patterns in Turkey: Quality
Vs. Quantity”, Quality & Quantity, Vol: 41, p. 851-867.
ANANIA, Giovanni; Maria Rosaria Pupo D’Andrea (2007), “The Global Market For Olive Oil: Actors,
Trends, Policies, Prospects and Research Needs”, 103rd EAAE Seminar on “Adding Value to the
Agro-Food Supply Chain in the Future EuroMediterranean Space”, Barcelona (Spain), p. 23-25.
ANDJELKOVIC, M., S. Acun, V. Van Hoed, R. ve rhe´, J. Van Camp (2009), “Chemical Composition of
Turkish Olive Oil--Ayvalik”, J. Am Oil Chem Soc, 86, p. 135-140.
ARIKAN, Zeki (2006), ”Midilli-İstanbul Arasında Zeytinyağı Ticareti”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 40.
ARTUKOĞLU, M., Metin (2002), “A Research on the Socio-Economic Features of the Olive Oil Producers
in Western Part of Turkey: Production, Organization, Marketing Problems and Solutions”, Pakistan
Journal of Biological Sciences, Vol: 5, Iss.3, p. 371-374.
ARTUKOĞLU, Metin ve Funda Gençler (2003), “Türkiye ve AB’de Zeytinyağına İlişkin Son Uygulamaların
Değerlendirilmesi”, Türkiye I.Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, İzmir.
ASTRUP, Arne, Peter Marckmanna and John Blundella (2000), “Oiling of Health Messages in Marketing of
Food”, The Lancet, Volume 356, Issue 9244, p. 1786.
BLEIEL, Jens (2010), “Functional Foods from the Perspective of the Consumer: How to Make It a Success?”,
International Dairy Journal 20, p. 303-306.
BLERY, Evangelia, Konstantina Kapsopoulou (2007), “Marketing Olive Oil: A Case Study from Greece”,
Journal of Food Products Marketing, Vol. 13(4).
CRESCIMANNO, M.; S Di Marco; G Guccione (2002), “Production and Trade Marketing Policies Regarding
Organic Olive Oil in Sicily”, British Food Journal; 104, 3-5; p. 175.
DURAN, Meltem (2006), “Zeytin/Zeytinyağı Sektör Raporu”, Dış Ticaret Uygulama Servisi, Ankara.
ESPEJEL, Joel, Carmina Fandos, ve Carlos Flavián (2009),”The Infl uence of Consumer Degree of Knowledge
on Consumer Behavior: The Case of Spanish Olive Oil”, Journal of Food Products Marketing,
15, p. 15-37. FAROQHI, Suraiya, Christoph K. Neumann (2006),”Soframız Nur Hanemiz Mamur-Osmanlı Maddi Kültüründe
Yemek ve Barınak”, çev. Zeynep Yelçe, Kitap Yayınevi, İstanbul.
FDA (Food And Drug Administration) (2004), http: //www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/ NEW01129.html,
(11.02.2009)
FOTOPOULOS, Christos, Athanasios Krystallis (2001), “Are Quality Labels a Real Marketing Advantage? A
Conjoint Application on Greek PDO Protected Olive Oil”, Journal of International Food & Agribusiness
Marketing, Vol. 12(1).
GENÇ, Ömür (2004), “Zeytinyağı Sektör Araştırması”, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Ankara.
GÜNAY, Nazan (2008), “Zeytinyağı Sektöründe Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: İzmir İlinde Bir
Uygulama”, Tarım-2015 Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi, İzmir.
KALOGERAS, Nikos, Stella Valchovska, George Baourakis, Prodromos Kalaitzis (2009), “Dutch Consumers’
Willingness to Pay for Organic Olive Oil”, Journal of International Food & Agribusiness Marketing,
Vol: 21, s: 286-311.
KYRRIAKOPOULOS, K. ve Dijk, G. (1997), “Post-Purchase Intentions for Organic Foodstuff: A Conceptual
Framework Based on the Perception of Product Value”, Journal of International Food & Agribusiness
Marketing, Vol. 9 (3), p. 1-19.
KYRRIAKOPOULOS, K. ve Ophuis, P. (1997), “A Pre-Purchase Model of Consumer Choice for Biological
Foodstuff”, Journal of International Food & Agribusiness Marketing, Vol. 8 (4), p. 37-53.
MARTINEZ, Marian García, Zulema Aragonés, Nigel Poole (2002), “A Repositioning Strategy for Olive Oil
in the UK Market”, Agribusiness, Vol. 18 (2), p. 163-180.
MCGEE, Dennis (2003), “ABD’de Perakende Zeytinyağı Sektöründe Pazarlama ve Türkiye’nin Pazar Payının
Artırılmasına Yönelik Görüşler”, Türkiye I.Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, İzmir.
MILI, Samir, Manuel Rodríguez Zúñiga (2001), “Exploring Future Developments in International Olive Oil
Trade and Marketing: Spanish Perspective, Agribusiness, Vol. 17 (3), p. 397-415.
MILI, Samir, Manuel Rodríguez Zúñiga (2002), “The Olive Oil Sector Facing New International Market
Challenges: A Demand-Driven Perspective”, Journal of International Food & Agribusiness Marketing,
Vol. 14(3), p. 35-55.
MUTLU, Seval (2007), “Gıda Güvenirliği Açısından Tüketici Davranışları (Adana Kentsel Kesimde Kırmızı
Et Tüketimi Örneği)”, Çukurova Üniversitesi Fen Blimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana.
PANAGIOTIS, Lazaridis, (2004), “Olive Oil Consumption in Greece: A Microeconometric Analysis”, Journal
of Family and Economic Issues, Vol. 25(3).
PSIKALIS, Nikos Maria (2002), "The Secret of Good Health Olive Oil Advice on Its Correct Use”, Heraklion,
Greece.
SANDALIDOU, E., Baourakis, G., Siskos, Y. (2002), “Customers’ Perspectives on The Quality of Organic
Olive Oil in Greece: A Satisfaction Evaluation Approach”, British Food Journal, 104: 3-5, p. 391.
SCARPA, Riccardo, George Philippidis, Fiorenza Spalatro (2005), “Product-Country Images and Preference
Heterogeneity for Mediterranean Food Products: A Discrete Choice Framework”, Agribusiness, Vol.
21 (3), p. 329-349.
SISKOS, Y, N.F. Matsatsinis, G. Baourakis, (2001), “Multicriteria Analysis in Agricultural Marketing: The
Case of French Olive Oil Market”, European Journal of Operational Research 130, p. 315-331
TBMM (2008), “Zeytin ve Zeytinyağı ile Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde ve Ticaretinde Yaşanan Sorunların
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu”, Ankara.
TEKELIOĞLU, Yavuz, Rana Demirer (2008), “Küreselleşme Sürecinde Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretlerin
Geleceği”, Küreşelleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı,
Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 715-730.
TSAKIRIDOU Efthimia, Konstantinos Mattas, Irini Tzimitra-Kalogianni (2006), “The Infl uence of Consumer
Characteristics and Attitudes on the Demand for Organic Olive Oil”, Journal of International Food &
Agribusiness Marketing, Vol. 18(3/4), p. 23-31.
TUNALIOĞLU, Renan, Gülgün Yıldız Tiryaki, Sibel Tan ve Berrin Taşkaya (2003), “Dünya Zeytinyağı Tüketimindeki
Gelişmeler; Bu Gelişmeyi Destekleyen Çalışmalar ve Türkiye Zeytinyağı Tüketimindeki
Değişimler”, Türkiye I.Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu, İzmir

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com