You are here

Edmund Husserl Fenomenolojisi Açısından Hukuka Bakış

A View towards Law with Respect to Phenomenology of Edmund Husserl

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Phenomenological tradition comes top of the important trends or traditions of continental philosophy. When connected with the consciousness of some special techniques, the philoso-phers in this tradition who consider the possibility of direct access to certain information of „essence‟, defend that consciousness is the primary subject of philosophical research. The phenomenolo-gists who claim that living things are in a mutual relationship with each other base their philosophy on living world, namely world of experience. According to phenomenological approach, legal norms allow us to explore what the facts related to the actions of human in social life are in the flow of concrete situations and events. In this study, we will try to examine the phenomenological approach, moving from human beings, by the presentation of Husserl Philos-ophy which views the certainty in philosophy as a return to the things (the phenomena).
Abstract (Original Language): 
Kıta felsefesinin önemli akım ya da geleneklerinin başında fe-nomonolojik gelenek gelir. Bilince bazı özel tekniklerle bağlanıldı-ğında, öze ait kesin bir bilgiye doğrudan ulaşma imkânı olduğunu savunan bu gelenek içindeki filozoflar, bilinci, felsefi araştırmanın asli konusu olarak ele alırlar. Var olan şeylerin birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde olduklarını savunan fenomenologlar, felsefelerini „ya-şam dünyası‟na, başka bir deyişle, deneyim dünyasına dayandırmış-lardır. Fenomenolojik yaklaşıma göre, hukuk normları, insanın top-lumsal yaşamda eylemleriyle ilgili gerçeklerin neler olduğunu somut durum ve olayların akışı içinde araştırmamızı sağlar. Bu çalışma-mızda felsefede kesinliği, şeylere (fenomenlere) geri dönmekte gö-ren Husserl fenomenolojisini ortaya koymak suretiyle, insandan hareket eden fenomenolojik hukuk yaklaşımını incelemeye çalışa-cağız.
33
67

REFERENCES

References: 

Aral, V. (2010). Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine. İstanbul: Legal Kitabevi. Aral, V. (2010). Tek ve Bağımsız Hukuk. İstanbul: Beta Yayınları. Berger, G. (1996). Fenomenolojinin Sınırları (çev. M. M. Yakuboğlu). Felsefe Ya-zarlarından Seçilmiş Metinler (haz. A. Cuvillier). Ankara: Bilim ve Sanat Ya-yınları. Bozkurt, N. (1990). Çağdaş Felsefeden Kesitler. İstanbul: Sosyal Yayınlar. Bozkurt, N. (1995). 20. Yüzyıl Felsefe Akımları: Yorumlar ve Eleştiriler. İstanbul: Sarmal Yayınevi. Bubner, R. (1993). Modern Alman Felsefesi (çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayı-nevi.
Cevizci, A. (2012). Felsefenin Kısa Tarihi. İstanbul: Say Yayınları. Çüçen, A. (2015). Varoluş Felsefesi ya da Varoluşçuluk Nedir? Varoluş Filozofları (ed. A. Çüçen). İstanbul: Sentez Yayınları.
B e y t u l h i k m e 5 ( 2 ) 2 0 1 5
B e y t u l h i k m e A n I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h i l o s o p h y
Yıldız Karagöz Yeke
66
Esenyel, A. (2015). Fenomenolojiden Varoluşa. Varoluş Filozofları (ed. A. Çüçen). İstanbul: Sentez Yayınları. Güriz, A. (1987). Hukuk Felsefesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları. Husserl, E. (1927). Phenomenology. Edmund Husserl‟s Article for the Encyclopedia Britannica. Husserl, E. (1982). Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology (trans. D. Cairns). Boston & London: Matinus Nijhoff Publishers. Husserl, E. (1994). Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe (çev. Ö. Sözer). İstanbul: Afa Yayınları. Husserl, E. (1996). Fenomenoloji (çev. M. M. Yakuboğlu). Felsefe Yazarlarından Seçilmiş Metinler (haz. A. Cuvillier). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Husserl, E. (2002). The Shorter Logical Investigations (trans. J. N. Findlay). London & New York: Taylor & Francis, e-Library. Husserl, E. (2007). Kesin Bilim Olarak Felsefe (çev. A. Kaygı). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Husserl, E. (2010). Fenomenoloji (çev. D. Küçükalp). Husserl (haz. K. Küçükalp). İstanbul: Say Yayınları. Husserl, E: (1997). Fenomenoloji Üzerine Beş Ders (çev. H. Tepe). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Işıktaç, Y. (2010). Hukuk Felsefesi. İstanbul: Filiz Kitabevi.
Kant, I. (1995). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (çev. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Luft, S. (2004). Husserl’s Theory of the Phenomenological Reduction: Between Life-World and Cartesianism. Marquette University: e-Publication@ Marquette. Lyotard, J. F. (2007). Fenomenoloji (çev. İ. Birkan). Ankara: Dost Kitabevi. Mengüşoğlu, T. (1976). Fenomenoloji ve Nicolai Hartmann. İstanbul: Edebiyat Fa-kültesi Matbaası. Öktem, N. (2012). Fenomenoloji ve Hukuk. Ankara: Yetkin Yayınları.
Özbilgen, T. (1979-81). Hukukun Fenomenolojisi.. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, XLV-XLVII (1-4). Özlem, D. (2001). Günümüzde Felsefe Disiplinleri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Be y t u l h i k m e 5 ( 2 ) 2 0 1 5
B e y t u l h i k m e A n I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h i l o s o p h y
67
Edmund Husserl Fenomenolojisi Açısından Hukuka Bakış
Tepe, H. (1997). Giriş. Huseerl. Fenomenoloji Üzerine Beş Ders. (çev. H. Tepe). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Tepe, H. (2003). Platon’dan Habermas’a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat. Ankara: İmge Kitabevi. Uslu, C. (2011). Doğal Hukuk ve Doğal Haklar: İnsan Haklarının Felsefi Temelleri. Ankara: Liberte Yayınları. Waldenfels, B. (2010). Fenomenolojiye Giriş (çev. M. Keskin). İstanbul: Avesta Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com