You are here

HADÎSTE BAĞLAM -BAĞLAMIN ANLAM ALANI, ÇEŞİTLERİ VE ÖNEMİ

The Context in Hadith: Meaning in the Context Area, Types and Its Significance

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Since the past emerged in the field of Islamic sciences most of the discussion has been regarding the proper understanding of the Qur'an and Hadith. The problems already caused by the Hadith traditions with those of fıxed as those related to understanding and interpreting the traditions are discussed. Together with the disappearance of the natural environment and the traditions of the Prophet, avoiding some of the shortcomings of rumours, as well as time, geography, and respondents had changed, of course, a different understanding of the traditions or traditions have been major causes of impenetrability. It could be stated that the reason we are not able to benefit from the Hadith comes from this fact. In particular traditions, in general for all the text, given that we only understand a text, it is not just about understanding the language of the text. in order to understand the text it Would be useful to look at the conditions and the environment in which the the text comes to life. In an other way the elements in which an expression, a saying or text emerges or the elements that shape those are called 'Context'. Accurate interpretation of the text in this respect is the key to the correct understanding of the context. In this study, the context, types of contexts and importantance of contexts that has a key role in understanding The Hadith are underlined ıt has been seen suitable to divide context into two different sections as internal and external. and also to divide internal context in itself into subtitles as linguistic, thematic, functional and existential while we divide external context as time-oriented, cultural, social, geographical, human-psychological and political.
Abstract (Original Language): 
Geçmişten günümüze İslâmî ilimler sahasında ortaya çıkan tartışmaların çoğunu, Kur'ân ve hadîslerin doğru anlaşılması hususu oluşturur. Hadîslerden kaynaklanan problemler de hadîslerin sübûtu hakkında olanlar ile hadîsleri anlama ve yorumlama ile ilgili olanlar şeklinde ele alınmaktadır. Hz. Peygamber döneminden uzaklaşılması ile birlikte hadîslerin doğal ortamının kaybolması ve rivâyetlerdeki bazı eksikliklerin yanı sıra zamanın, coğrafyanın ve muhatapların değişmesi, tabiî olarak hadîslerin farklı anlaşılması ya da anlaşılamamasının önemli nedenlerinden olmuştur. Günümüzde hadîslerden layıkıyla istifade edememenin büyük oranda bu durumdan kaynaklandığı söylenebilir. Özelde hadîsler, genelde tüm metinler için düşünülecek olursa, bir metni anlamak sadece o metnin dilini anlamaktan ibaret değildir. Metni anlamak için oluştuğu şartlara ve ortama bakmak faydalı olacaktır. İşte, bir ifadenin, sözün veya metnin ortaya çıktığı ve şekillenmesine yardım eden unsurlar onun bağlamını gösterir. Bağlam bu bakımdan metnin doğru anlaşılmasının ve isabetli yorumlanmasının anahtarı rolünü üstlenmektedir. Bu çalışmada, hadîslerin anlaşılmasında önemli bir nokta olan bağlam, çeşitleri ve önemi üzerinde durulmuştur. Bağlamın, İç Bağlam ve Dış Bağlam şeklinde iki kısma ayırılmasının isabetli olacağı, İç bağlamın kendi içinde, Dilsel, Konusal, İşlevsel ve Varoluşsal gib başlıklarla; Dış Bağlamın ise Zamansal, Kültürel, Sosyal, Coğrafi, Beşeri ve Psikolojik ile Siyasi şeklinde alt başlıklarda ele alınması düşünülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akbayır, Sıddık, Cümle ve Metin Bilgisi Okuma Anlama Yorumlama Çözümleme, Kendi Yay., İstanbul 2006.
Aksan, Doğan, Anlambilim: Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yay., Ankara 2005.
----------, Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Cilt:1, TDK Yay., Ankara 2007.
Albayrak, Halis, Kur'ân'ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yay., İstanbul 2009.
Aslan, Nasi, “Sünnetin Günümüze Taşınması”, Diyanet İlmi Dergi, (Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) Özel Sayı), Ankara 2003, s. 351.
Başkan, Özcan, Bildirişim, İnsan Dili ve Ötesi, Multılıngual, İstanbul, 2003.
Braudel, Fernand, Uygarlıkların Grameri, (Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay), İmgeYay., Ankara 2006.
Coser, Lewıs, A., Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarda Fikirler, (Çev.: Himmet Hülür, Serhat Toker, İbrahim Mazman), DekiYay., Ankara 2008.
Coşkun, Selçuk, Hadîs Değerlendirmelerinde Bütünlük, Aktif Yay., Ankara 2003.
----------, “Anlam Değişmelerinin Sebep Olduğu Anakronik Bakış ve Hadîs Yorumlarındaki Yanıltıcılığı”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 35, Erzurum 2008.
Yrd. Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU
____________________________________________________________________________
130
Cündioğlu, Dücane, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, Tibyan Yay., İstanbul 1997.
Day, Anind K., "Understanding and Using Context" (2001). Human-Computer Interaction Institute. Paper 34.Carnegie Mellon University Research Showcase.
Day Anind K. And Abowd Gregory D., "Towards a Better Understanding of Context And Context-Awareness" Graphics, Visualization and Usability Centerand College of Computing, Sayı:3, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA 30332-0280.
Demirci, Muhsin, Tefsir Terimleri Sözlüğü, İfav Yay., İstanbul 2011.
Devos Geert And Buelens Marc, “Openness to Organızatıonal Change The Contrıbutıon of Content Context and Process”, Vlerıck Leuven Gent Workıng Paper,Serıes 2003/06.
Dogan, Mehmet, Türkçe Sözlük, Ülke Yay., İstanbul 1994.
Erdoğan, Mehmet, “Makâsıdı Şeria Bağlamında Sünnet ve Hadîsin Anlaşılması”, İslâmın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, (Sempozyum Bildirileri) TDV Yay., Ankara 2003.
Ernest A. Baker, M. Cassels, French-Englısh, Englısh-French Dictionary, London 1957.
Fîrûzâbâdî, Mecduddin Muhammed b. Yakup, el-Kâmûsu'l-Muhît, Beyrut 1987.
Gadamer, Hans Georg, Truth and Method, Stagbooks, London 2001.
----------, Hakikat ve Yöntem I, (Çev.: H.Arslan, İ. Yavuzcan), Paradigma Yay., İstanbul 2008.
----------, Hakikat ve Yöntem II, (Çev.: H.arslan İ.Yavuzcan), Paradigma Yay., İstanbul 2009.
Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadîsin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yay., Ankara 2000.
Güner, Osman, Sünnetten Topluma- Toplum ve Kültür Yazıları, Fecr Yay., Ankara 2006.
Güven, Şahin, Kur'an'ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu, Denge Yay., İstanbul 2005.
Hatiboğlu, Mehmed Said, “Hilafetin Kureyşliliği", AÜİFD, XXIII, 121-213.
Hattâbî, Ebû Suleyman Hamd b. Muhammed el-Bustî, Garîbu'l-Hadîs, I-III, (Tahk. Abdulkerim İbrahim el-Azbevî), Dâru'l-Fikr, Dımaşk, 1983.
Heyet, Osmanlıca Türkçe Büyük Lügat, Türdav Yay., İstanbul 1992.
İbn Haldûn, Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddime, Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut Trz.
----------, Mukaddime, (I-II), Haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul 1991.
İbn Kuteybe, Abdullah Muslim ed-Dîneverî, Garîbu'l-Hadîs, I-III, (Tahk. Abdullah el-Cebûri), Matbaatu'l-Ânî, Bağdat 1977.
İbn Manzûr, Ebu'l-Fazl Cemaluddin, Lisânu’l-Arab, Beyrut Trz.
F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 18:1 (2013) 131
___________________________________________________________________________ _
İsfahanî, Râğıb, el-Müfredât fi Garîbi'l-Kur'ân, Mısır 1324.
Kanar, Mehmet, Osmanlıca Türkçesi Sözlüğü, Derin Yay., İstanbul 2003.
Karapınar, Fikret, “Rivâyetlerde İşari Yorum”, HTD, 5(2), 2007, (89-104)
Karataş, Mustafa, Hadîsleri Yeniden Anlamak,http://www.gencİslâm.com/Mustafa-Karatas/58/Hadîsleri-Yeniden-Anlamak.html
Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, I-II, İstanbul 1971.
Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslâm Düşüncesinde Sünnet, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2000.
----------, Hadîs İlminde Metodoloji Sorunu, Sünnetin Dindeki Yeri, (Sempozyum Bildirileri), Ensar Neşr., İstanbul 1998.
Nevevî, Muhyiddin, Şerhu Muslim el-Minhâc, I-XVIII, Dâru'l-Ma'rife, Beyrut 1998.
Okumuş, Ejder, “İslâm’ın Yerel Bağlamları”, Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (11), (69-100), Değerler Eğitimi Merkezi.
Özafşar, Mehmet Emin, Hadîsi Yeniden Düşünmek, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2000.
Özer, Salih, "Hadîslerin Anlaşılmasında Bir Yöntem Olarak Retorik Analiz: Vadettikleri ve Sınırlılıkları”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VI (2006).
Perek, Faruk Zeki, İzahlı Latince Türkçe Sözlük, İÜEFY Yay., İstanbul 1952.
Polat, Salahattin, Hadîs Araştırmaları, İnsan Yay., İstanbul Trz.
----------, “Hadîslerin Kurana Arzının Problemleri”, Sünnetin Dindeki Yeri, (Sempozyum Bildirileri), Ensar Neşr., İstanbul 1998.
----------, “Din, Vahiy ve Peygamberlik Işığında Hadîs ve Sünnetin Mahiyeti”, İslâmın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, (Sempozyum Bildirileri) TDV Yay., Ankara 2003, Sayı:22.
Rabınow, P.-Sullıvan W., Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, (Çev.: Taha Parla), Deniz Yay., İstanbul 2008.
Redhouse, The English Turkish Dictionary, Sev Yay. İstanbul 2006.
Rickman, H.P., Anlama ve İnsan Bilimleri, (Çev.: Mehmet Dağ), Etüt Yay., Samsun 2000.
Sancaklı Saffet, Sünneti Doğru Anlamak, Sır Yay., İstanbul, 2001.
----------, “Hadîslerin Doğru Anlaşılması ve Yorumlanmasında Takip Edilecek Yöntem”, İslâmın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, (Sempozyum Bildirileri) TDV Yay., Ankara 2003.
Serinsu, Ahmet Nedim, Kur'ân ve Bağlam, Şule Yay., İstanbul 2008.
Shin, Shung J.; Morgeson, Frederick P.; Campion, Michael A. “What you do depends on where you are: understanding how domestic and expatriate work requirements depend upon the cultural context”, Journal of International Business Studies | January 1, 2007.
Steverwald, Karl Almanca Türkçe Sözlük Abc Kitabevi İstanbul 1993.
Yrd. Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU
____________________________________________________________________________
132
Tahâvî, Ebû Cafer, Şerhu Müşkili'l-Âsâr, I-XVI, (Tahk. Şuayb el-Arnavut), Müessesetu'r-Risale, Beyrut 1494.
Tartı, Nevzat, Hadîslerde Tarihsellik, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ata.Ü.S.B.E., Erzurum.
Tatar, Burhanettin, Hermenötik, İnsan Yay., İstanbul 2004.
Tekineş, Ayhan, Hadîsleri Anlama Problemi, Işık Yay., İstanbul 2000.
Türcan, Zişan, Hadîs Literatüründe Şerh Geleneği ve Özellikleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) A.Ü.S.B.E, Ankara 2008.
Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ankara 2005.
Ünal, Yavuz, “Hadîslerin Anlaşılmasında Metni Yeniden İnşâ Sorunu”, İslâmın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, (Sempozyum Bildirileri) TDV Yay., Ankara 2003, s. 363.
Ünver, Mustafa, Kur'ân’ı Anlamada Siyâkın Rolü, Sidre Yay., Ankara 1996.
William E. Paden, Kutsalın Yorumu, (Çev.: Abdurrahman Kurt), Sentez Yay., İstanbul 2008.
Yerinde, Adem, “Hz. Peygamber (sas)’in İctihadı Meselesi”, Diyanet İlmi Dergi, (Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) Özel Sayı, Ankara, 2003, s. 363.
Yıldız, Mustafa, Kur'ânı Anlamada Bağlamın Rolü, http://www.kuranimiz.net/detay.asp?haberID=211. Erişim tarihi 12.02.2010.
Yücel, Ahmet, Başlangıçtan Günümüze Hadîs Usûlü, İFAV Yay., İstanbul 2009.
Zâkir Kadirî Ugan, Dinî ve Gayrı Dinî Rivâyetler, Dâru'l-Fünûn İlahiyat Mecmuası, Sayı: IV, İstanbul 1926.
Zebîdî, Murtazâ, Tâcu'l-Arûs, Dâru'l-Fikr, yy., 1307.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com