You are here

ASR SURESİ TEFSİRİ ÜZERİNE.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Kur'an-ı Kerim, insanlığın hidâyeti, refahı ve mutluluğu için Allah (c.c) tarafından Cebrâil (a.s) vasıtasıyla Hz.Muhammed (s.a.v)'e gönderilen en son ilâhî kitaptır. Kur'an'ın insanları dalâletten hidayete, zulmetten nura çıkarmak için gönderilen bir ilâhî kitap olduğu birçok âyette ifade edilmiştir.1 Aynı zamanda Kur'an, insanlar için bir şifa ve nur kaynağıdır.2 İşte Asr suresi de yüksek bir fesahat ve belagat içinde3, insanlığın kurtuluş reçetesini çok kısa ve öz olarak sunan önemli surelerden biridir. Bundan dolayı bu makalemizde Asr suresinin tefsirini yapmaya çalışacağız.

REFERENCES

References: 

-
Abduh, Muhammed, Suretü'l-Asr, Mecelletü'l-Menâr, Kahire
-
Akseki, Ahmed Hamdi, Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı,(sad. Ali Aslan Aydın)
Ankara, trs.
-
Alûsî, Ebu'l-Fadl Şinâbu'd-Din es-Seyyid Mahmud, Ruhu'l-Meânîfi Tef-
sîri'l-Kur'ani'l-Azîm ve's-Sehi'l-Mesânî, Beyrut, trs.
-
Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İst, 1991.
-
Cemel, Ş.Süleyman, Cemel haşiyesi (Celâleyn Tefsirinin), Kahraman
Yayınları, İst, trs.
-
Ebû Hayyân, Ebû Abdillah Muhammed İbn Yusuf el-Edelûsî, el-Bahru'l-
Muhîty Riyad, trs.
-
Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazrr, Hak Dini Kur'an Dili, İst.
-
Ersoy, Mehmet Akif, Safahat, İst.
-
et-Kâsımî, Muhammed Cemaluddin, Mehasinü't-Te'vîl, (thk. M.Fuad Ab-
dülbakî), Mısır, 1957.
-
el-Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmî Li Ah-
kâmi'l-Kur'an, Beyrut, 1985.
-
el-Mu 'cemu 'l-Vasît, Tahran, trs.
-
er-Râgıb el-Isfehânî, Müfredûtu Elfâzı'l-Kur'an, Beyrut, 1992.
-
er-Râzî, Fahruddin, et-Tefsiru'l-Kebir (Mefâtîhu'l-Gayb), Mısır, trs.
-
es-Sabunî, M.Ali, Safvetü't-Tefâsîr, Beyrut 1981.
-
Savvaf, Muhammed , Fatihatü'l-Kur'an, Cidde, 1985.
-
Soysaldı, Mehmet, Kur'an Semantiği Açısından inançla İlgili Temel
Kavramlar, Çağlayan Yayınlan, İzmir, 1997.
-
eş-Şâfiî, Muhammed b.İdris, Dîvânu 'ş-Sâfiî, (Derleyen: Muhammed Afif ez-
Zu'bi), Dârun-Nûr, Beyrut, 1971.
-
eş-Şevkânî, Muhammed b.Ali b.Muhammed, Fethu'l-Kadîr, Mısır, 1964.
-
et-Taberî, Ebû Cafer Muhammed İbn Cerir, Câmiu'l-Beyân an Te'vili Ayi'l-
Kur'an, Mısır, 1954,
-
et-Tabresi, Ebû Ali el-Fadl İbn el-Hasan, Mecmau'l-Beyân fi Tefsiri7-
Kur'an, Tahran, 1395.
-
Tehanevi, Ali b.Ali, Keşşafa Istılâhâti'l-Fünûn, Kahraman Yayınlan, İst,
1984.
-
ez-Zemahşerî, Ebu'l-Kasım Mahmud İbn Ömer, el-Keşşaf an Hakaiki't-
Tenzil ve Uyuni'l-Ekâvîlfi Vucûhi't-Te'vîl, Beyrut, trs.
14

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com