You are here

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINDA (KPSS) ÇIKAN SORULARIN ÖĞRETMENLİK MESLEK DERSLERİNE GÖRE KAPSAM GEÇERLİĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Teacher candidates need to take an examination called KPSS in order to be appointed as teachers. Within the content of this exam, world knowledge, general ability and educational science questions are asked to the candidates. Due to the high co-efficiency of educational science questions teacher candidates should be aware of the importance of the lessons which are related to educational sciences. This study aims to compare the content of the KPSS questions and the content of the teacher profession lessons which are taught in faculties of education. 14 lecturers from KTU, Fatih Faculty of Education were interviewed. Also document analysis of the questions which were asked in KPSS 2001, 2002, 2003 was done. The results obtained from the interviews with lecturers show that majority of the lecturers determine the aim of the course according to their aim initiatives. Majority of the KPSS questions are being asked from the content of “development and learning” and “planning and assessing in education” courses. These questions do not show a convenient dispersion related to courses and topics which are placed in the program, so only a limited range of behaviors gained in teacher profession courses are being examined in KPSS. One implication of these findings is that KPSS exam has to cover all aspects of the pedagogical courses in teaching training program in a balanced way in order not to cause a negative influence as is usually the case in the negative influence of university entrance exam in secondary education.
Abstract (Original Language): 
Öğretmen adayları öğretmenlik mesleğine atanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adı altında bir sınava tabi tutulmaktadır. Bu sınav kapsamında genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri alanlarında sorular yer almaktadır. Bu alanlardan eğitim bilimleri alanında sorulan soruların sayısının ve katsayısının yüksek olması sınava girecek olan adayların eğitim bilimleri derslerine vermesi gereken önemi ortaya koymaktadır. Bu çalışmada KPSS sınavında daha önce sorulan soruların içeriğiyle eğitim fakültelerindeki eğitim bilimleri derslerinin içeriğini karşılaştırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla KTÜ Fatih Eğitim Fakültesindeki 14 öğretim elemanı ile mülakatlar yürütülmüştür. Ayrıca 2001 – 2002 -2003 KPSS’de sorulan sorular doküman analizi yardımıyla incelenmiştir. Öğretim elemanları ile yapılan mülakatlar, içeriği aynı olan her dersin amacını ifade etmelerinde farklılıkların olduğunu ortaya koymuştur. KPSS sorularının ağırlıklı olarak Gelişim ve Öğrenme ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinden çıktığı belirlenmiştir. Bu soruların programda yer alan dersler açısından uygun bir dağılım göstermediği, Öğretmenlik Meslek derslerinde kazanılan davranışların sınırlı bir kısmının KPSS’de ölçüldüğü sonucuna varılmıştır. Bu bulgudan hareketle üniversiteye giriş sınavının (ÖSS) Ortaöğretim üzerinde ortaya çıkarmış olduğu olumsuz etkinin öğretmen eğitim programlarında da yaşanmaması için KPSS sınavının kapsamı öğretmenlik meslek derslerinin tamamını orantılı bir şekilde içermelidir.
29-49

REFERENCES

References: 

Akdeniz, A.R., Karamustafaoğlu, O., “Fen Bilimleri Eğitimi Hedef Analizi” Dersinde Yürütülen Öğrenci Etkinlikleri ve Kazandırılan Davranışlar Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Trabzon, Aralık, 2001 (245-248)
Akdeniz, A.R., Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Ders Notları, Trabzon, 2003
Çepni, S., Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Erol Ofset, Trabzon, 2001
Çepni, S., Ayas, A.P., Johnson, D., Turgut, F., Fizik Öğretimi, YÖK Dünya Bankası, Ankara, 1997
Çepni, S., Bacanak, A., Özsevgeç, T., Gökdere , N., LGS sorularının ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Sordukları Soruların Formal Operasyon Dönem Özellikleri ile İlişkilendirilmesi, Trabzon, 2001 (28-33)
Çepni, S., Keleş, E., Ayvacı, H.Ş., ÖSS’de Sorulan Fizik Soruları İle Liselerde Sorulan Fizik Sınav Sorularının Karşılaştırılması, D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi, 1999
Çoban, A., Fen Bilgisi Dersinin İlköğretim Programları ve Liselere Giriş Sınavları Açısından Değerlendirilmesi, http://www.aniyayincilik.com.tr/DERGI/Eski yayınlar Mart 2003 10. sayı (02.03.2006)
Ergin, Ö., Bulut, S., Ortaöğretim Fizik Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi , 1999 (267-272)
Eraslan, L. (2005). “Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)YöntemininDeğerlendirilmesi".http://www.insanbilimleri.com/makaleler/sosyoloji/Ogretmenlik_ Meslegine_Giriste_KPSS. htm. (01.08.2005).Erol, M., Çallıca, H., Kalem, R., Gök, T., Kavcar, N., Yüksek Öğretime Geçiş Sınav Sisteminin Fizik Açısından İrdelenmesi ve Yeni Öneriler, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca eğitim Fakültesi Dergisi, 1999 (301-304)
Komisyon, KPSS’ye Hazırlık Soru Bankası, Çağdaş Öğretmen Yayınları, Ankara, 2003
Morgil, F.İ., Bayarı, S., ÖSS-ÖYS Fizik Sorularının Soru Alanlarına Göre Dağılımı Çözülebilirlikleri ve Başarının Bağlı Olduğu Etkenler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi /12, 1996(215-220)
ÖSYM, KPSS Kılavuzu, Ankara, 2003
Yıldızlar, M., KPSS Hazırlık Kılavuzu, 12.Baskı, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2003
Yiğit, N., Alev, N., Devecioğlu Y., Ölçme Ve Değerlendirme Alanındaki KPSS Sorularının Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28- 30 Ekim 2005 Denizli (824-829)
Yiğit, N., Saka, A. ve Akdeniz, A.R. Fizik Derslerinde Uygulanan Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları ve Hedef Davranış Belirleme Becerilerinin Kazandırılması İçin Etkinlikler, III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, KTU, 23-25 Eylül 1998, Trabzon.
YÖK, Eğitim fakültesi lisans öğretmen yetiştirme programları, Ankara, 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com