You are here

SİYASİ PARTİLERE HAZİNE YARDIMI: SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Finaniıal State Assıitance To Political Partıes: A Sociological Evaluation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Practices of the financial state assistantance to political parties are defence on basis of the equality and justice all over the world. In this article, basis of practise of the financial state assistance is argued in terms of sociological perspective. Firstly it has been defended that political parties aren’t public organizations in this article. The basic aim of financial state assistance is provide justice and equilty among political parties. But ın Turkish case, financial state assistance to political parties transform totally against justice and equilty principles.
Abstract (Original Language): 
Siyasi partilere hazine yardımı uygulamaları tüm dünyada kamu yararı, eşitlik ve adalet prensiplerine dayandırılarak savunulmaktadır. Bu makalede siyasi partilere yapılan hazine yardımı uygulamasının temelleri sosyolojik olarak tartışılmaktadır. Makalede öncelikle partilerin kamu kuruluşları olmadıkları savunulmuştur. Hazine yardımının varlık sebebi partiler arasında eşitlik ve adaleti sağlamaktır. Ancak Türkiye örneği, hazine yardımının eşitlik ve adalet prensiplerine tümüyle aykırı bir uygulama biçimine dönüşmüştür

REFERENCES

References: 

• AYDIN, Mesut, (2005), “Türkiye’de Siyasal Partilere Devlet Yardımı”,
A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 54, sayı: 4, ss. 235–265
• DUVERGER, Maurice, (1993), Siyasi Partiler, çev. Ergun Özbudun, Bilgi
Yay., Ank.
• GENÇKAYA, Ömer Faruk, “Siyasetin Finansmanı ve Siyasi Partiler”,
ASOMEDYA (2002), http://www.bilkent.edu.tr/~genckaya/DEVPAR.html
• GÜRBÜZ, Reşit, (2006), “Siyasi Partilere Devletçe Yapılan Mali
Yardımın Hukuki ve Siyasi Analizi”, Türk İdare Dergisi, 450, ss. 183–198
• GÜNEŞ,İsmail,http://www.sanalderslik.com/modules.php?name=Kose_Ya
zilari&file=yazi_oku&sid=38
• KAPANİ, Münci, (1989), Politika Bilimine Giriş, Bilgi yay., Ankara
• KONGAR, Emre, (2007), Demokrasimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi,
İst.
• LIPSON, Leslie, (2005), Siyasetin Temel Sorunları, Çev. Fügen Yavuz,
Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İst.
• MANIN, Bernard, (1997), The Principles of Representative Government,
Cambridge University Press, UK
• PERİNÇEK, Doğu, (1985), Anayasa ve Partiler Rejimi, Kaynak Yay., İst.
• RAYNAUD, Philippe ve Stephane Rials (Ed.), (2003), Siyaset Felsefesi
Sözlüğü, Çevirenler: İsmail Yerguz, Necmettin Kamil Sevil, Emel Ergun,
Hüsnü Dilli, İletişim Yay., İst.
• ÖZBUDUN, Ergun, (1977), Siyasal Partiler, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yay.
No: 409, Ankara
• SİYASİ PARTİLER KANUNU,
http://www.tbmm.gov.tr/genser/kanun3.html
• TANÖR, Bülent, (1994), Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yay., İst.
• TUNAYA, Tarık Zafer, (1982), Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku,
Araştırma, Eğitim, Ekin Yay., İst.
• VERGİN, Nur, (1997), “Türkiye’de Parlamenter Sistemin Sorunları ve
Çözüm Önerileri” Semineri Konuşması, TİSK Yay., Ank., s. 65–76
• ------------------, (1998), Türkiye’ye Tanık Olmak, Sabah Kitapçılık, İst.
www.stratejikboyut.com/article_print.php?id=73
http://www.cankaya,gov.tr/tr_html/ACIKLAMALAR/12.04.2005-
3058.html

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com