You are here

Lise Öğrencileri İçin Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin Faktör Yapısının ve Güvenirliğinin Yeniden İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of present research was to re-examine the factor structure and validity of the Career Decision Making Difficulties Questionnaire (CDMDQ) adapted to Turkish high school students by Bacanli (2008) and originally developed by Gati and Saka (2001a), 1370 (706 girls, 649 boys and 15 unknown) students from 9th grade, 1221 (739 girls, 465 boys and 17 unknown) students from 10th grade, 884 (488 girls, 391 boys and 5 unknown) students from 11th grade, and 1268 (748 girls, 510 boys and 10 unknown) students from 12th grade participated in this study and the total participants were 4743 high school students. The participans’ age ranged from 12 to 18 years and they had a mean age of 17.63 years (SD=1.06). Comfirmatory factor analysis and Pearson moment correlation coefficient were used to analyze the data. The results indicated that the factor structure of the re-examined CDMDQ-HSR for high school students was consistent with both the factor structure of the original questionnaire and also with the theoretical structure. Internal consistensy and test-re test reliabilities of the CDMDQ-HSR were similar to the reliabilities of the original questionnaire. The results were discussed in terms of related literature and recommendations were made for future research.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, orijinalini Gati ve Saka’nın (2001a) geliştirdiği ve Bacanlı’nın (2008) Türk lise öğrencilerine uyarladığı Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin (KKVGÖ-TLF) faktör yapısını ve güvenirliğini yeniden incelemektir. Araştırmaya 9. sınıftan 1370 (706 kız, 649 erkek ve 15 belirsiz), 10. sınıftan 1221 (739 kız, 465 erkek ve 17 belirsiz), 11. sınıftan 884 (488 kız, 391 erkek ve 5 belirsiz) ve 12. sınıftan 1268 (748 kız, 510 erkek ve 10 belirsiz) olmak üzere toplam 4743 öğrenci katılmıştır. Araştırma grubundaki öğrencilerin yaşları 15-21 arasında değişmektedir. Bu öğrencilerin yaş ortalamaları (x)=17,63; ss= 1,06’dır. Veriler KKVGÖ-LFR ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler confirmatory faktör analizi ve pearson-moment korelasyon katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları lise öğrencileri için KKVGÖ-LFR’nin faktör yapısının ölçeğin dayandırıldığı kuramsal temelle ve uyarlandığı orijinal ölçeğin yapısıyla tutarlı olduğunu göstermiştir. İç tutarlılık ve test tekrarın kararlılık katsayıları da orijinal ölçeğinkine benzer bulunmuştur. Sonuçlar, ilgili literatüre dayanılarak tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Bacanlı, F.
(2008
, April 25-27). Career decision-making difficulties of turkish adolescents. Counseling international perspective: Global demands and local needs. Bahçeşehir University (Oral Presentation).
Bacanlı,
F
. (2006). Personality characteristics as predictors of personal indecisiveness. Journal of Career Development, 32, 320-332.
Brown, S. D., & Rector, C. C. (2008). Conceptualizing and diagnosing problems in career decision-making. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology (4th ed., pp. 392-407). New York,
NY: Wiley.
Gati, I., Krausz, M., ve Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision-making. Journal of
Counseling Psychology, 43, 510-526. Gati, I. (1998). Using career-related aspects to elicit preferences and. characterize occupations for a better
person-environment ft. Journal of Vocational Behavior, 52, 343-356. Gati, I.,& Saka, N. (2001a). High school students' career related decision-making difficulties. Journal of
Counseling and Development, 79, 331-340. Gati, I. & Saka, N. (2001b). Internet-based versus paper-and-pencil assessment: Measuring career decision-
making difficulties. Journal of Career Assessment, 9, 397-416.
Hair, J. F., Black, B., Babin, B. & Anderson, R., E, (2009).Multivariate Data Analysis, 7th edition Upper Saddle
River, N., J. 07458: Prentice Hall.
Hamamcı, Z., Bacanlı, F., Doğan, H. (2011, Ekim). İlköğretim ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin mes leki ve eğitsel kararlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. 12. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir
Kağıtçıbaşı, Ç. (1982a).
The
changing value of children in Turkey, Publ. No. 60-E. Honolulu:East-West Center. Lancaster, B. P., Rudolph, C. E., Perkins, T. S., & Patten, T. G (1999). The reliability and validity of the Career
Decision Difficulties Questionnaire. Journal of Career Assessment, 7, 393-413. Mau, W.C. (2004). Cultural dimensions of career decision-making difficulties. The Career Development
Quarterly, 53, 67-78. Nunnally, J., Bernstein, I. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw Hill.
Osipow, S. H.,& Gati, I. (1998). Construct and concurrent validity of the career decision-making difficulties
questionnaire. Journal of Career Assessment, 6, 347-364.
Özyürek
, R. ve Atıcı, M. K. (2002). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım
eden kaynakların belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(17), 33-42.
119
Tien, H. S. (2001). Career decision-making difficulties perceived by college students in Taiwan. Bulletin of
Educational Psychology, 33, 87-98 Tien, S. H. L (2005). The validation of the career decision-making difficulties scale in a Chinese culture. Journal
of Career Assessment, 13, 114-127. Thompson, B. (2005). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Ameraican Psychological Association, Washington, DC.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com