You are here

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME SURECİNİN OGRENCI MOTİVASYONUNA ETKİSİ

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING PROCESS ON STUDENT MOTIVATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1766

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study considers the approaches towards determining the motivation of students after a problem based learning process. A scenario comprising topics such as permutation, combination and probability covering a 6 weeks period was applied to 3rd year students in Dokuz Eylül University Buca Education Faculty Department of Primary Mathematics Education in the first semester of 2009-2010 school year. Before the application of the scenario, the students were given a two hours presentation in order to explain the problem based learning process. This study, at the end of the process, aims at putting forth whether any change in students' motivation towards the lecture emerge or not. For that purpose, "Student Interview Form for Motivation in Problem Based Learning Process" was prepared by the researchers. The interview form was given its final form after receiving expert opinions. After the scenario application, 16 students, selected randomly among the students who participated in the application, were interviewed with respect to motivation. Of the students who participated in the interview, 9 were female and 7 were male. The data used in the study was collected and evaluated via semi-structured interview of the qualitative research methods. Thus, all the opinions obtained were evaluated and it was tried to be determined how the Problem Based Learning process influenced student motivation. At the end of the study, it was concluded that Problem Based Learning Process positively influenced student motivation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Probleme Dayalı Öğrenme süreci sonunda öğrencilerin motivasyonlarını belirlemeye yönelik görüşler değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışmada, 2009-2010 eğitim-öğretim döneminin birinci döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği 3.sınıf öğrencilerine 6 haftalık süreyi kapsayan permütasyon-kombinasyon ve olasılık konularını kapsayan bir senaryo uygulanmıştır. Senaryo uygulamalarından önce öğrencilere süreci açıklamak amacıyla iki ders saati sunum yapılmış ve öğrenciler Probleme Dayalı Öğrenme yöntemi hakkında bilgilendirilmiştir. Probleme Dayalı Öğrenme sürecini işleme koyduktan sonra, süreç bitiminde öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarında bir değişim olup olmadığı ortaya konulmak istenmiştir. Bunun için araştırmacılar tarafından "Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Motivasyona Yönelik Öğrenci Görüşme Formu" hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu uzmanların görüşleri alındıktan sonra son halini almıştır. Senaryo uygulamalarından sonra rast gele olarak seçilen 16 öğrenci ile motivasyona yönelik görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeye katılan öğrencilerden 9'u kız, 7'si erkek öğrenci olarak seçilmiştir. Çalışmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve değerlendirilmiştir. Böylece, elde edilen tüm görüşler değerlendirilerek Probleme Dayalı Öğrenme sürecinin sonunda öğrencilerin motivasyonunu ne yönde etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonundaProbleme Dayalı Öğrenme sürecinin öğrencilerin motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

ADLER,
Ralp
h W., MILNE Malkus J. ve STABLEIN Ralph, "Situated Motivation: An Emprical Test in an Accounting Course", Canadian Journal of Administrative Sciences, 18 (2) (2001), s.101-115.
ANDERSON, John R., REDER Lvnne M. ve SIMON Herbert A.,
"Situated Learning and Education", Educational Researcher, Vol. 25, No. 4, (1996), s. 5-11.
BURRIS, Scott, Effect of Problem-Based Learning on Critical Thinking Ability and Content Knowledge Of Secondary Agriculture Students, The Universitv of Missouri,
Columbia, (2005).
DECİ,
L
. Edward, VALLERAND, Robert J., PELLETIER, Luc G., RYAN, Richard M. "Motivation and Education: The Self-Determination Perspective", Educational Psychologist, 263(3-4) (1991), s.325-346.
EDENS, Kellah M., "Preparing Problem Solvers For The 21st Century Thtough Problem-Based Learning", College Teaching, v48
n2 (2000). s. 55-60.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/4 Fall 2010
Probleme
Dayal
ı Öğrenme Sürecinin. 357
FACIONE, Peter A., FACIONE Noreen C. and Gıancarlo Carol Ann F. "The Motivation to think in working and learning", Jones, E. (Ed.) Preparing Competent College Graduates: Setting New and Higher Expectations for Student Learning, San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, (1997), s. 67-79.
GEORGE, Michael. "Ethics and Motivation in Remedial Mathematics Education", Community College Review, 38(1) (2010),
s.82-92.
HIDI, Suzanne ve HARACKIEWICZ Judith M., "Motivating the Academically Unmotivated: A Critical Issue for the 21st Century", Review of Educational Research, Vol. 70, No, 2, (2000), s. 151-179.
HUNG, David, "Situated Cognition and Problem-Based Learning: Implications for Learning and Instruction with Technology", Journal of Interactive Learning Research, 13(4) (2002), s.393-414.
JOHNSTONE, Karla M. ve BIGGS Stanley F., "Problem-Based
Learning: Introduction, Analysis, and Accounting Curricula Implications", Journal of Accounting Education, Vol. 16. Nos. %.(1998), s. 407- 427.
LEJEUNE, Noel F, Problem-Based Learning Instruction Versus Tradational Instruction on Self-Directed Learning, Motivation and Grades of Undergraduate Computer Science Students, The University of Colorado, 2002.
McDUFFIE, Amy M. Roth ve MATHER Martha, "Reification of
Instructional Materials as Part of The Process of Developing Problem-Based Practices in Mathematics Education", Teachers and Teaching: theory and practice, Vol. 12, No.
4, August, (2006), s. 435-459.
Probleme Dayalı Öğrenim, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi Komitesi, İzmir Dokuz Eylül Yayınları,
(2002).
SELVARAJAH, Christopher, CHELLIAH John, MEYER Denny, PIO Edwına ve ANURIT Pacapol. "The Impact of Social Motivation on Cooperative Learning and Assessment Preferences", Journal of Management Organization, 16 (2010), s.113-126.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/4 Fall 2010
358
E
. ERSOY - N. BAŞER
SLAVIN, Robert E., "Developmental and Motivational Perspectives on Cooperative Learning: A Reconciliation", Child Development, 58 (1987), s.1161-1167.
SLUILMANS, Dominique M.A., MOERKERKE George, MERRIENBOER Jeroen J.G. van ve DOCHY Filip J.R.C.,
"Peer Assestment in Problem Based Learning", Studies in Educational Evaluation, 27 (2001), s.153-173.
ŞEN, Fatma, "İlköğretim 7.sınıflarda Matematik Dersi "I.Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konusunda" Aktif Öğrenme Temelli Etkinliklerin Öğrenci Başarısına
Etkisi", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, (2008).
TÜRNÜKLÜ, Abbas, "Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (2000).
ULUSOY, Ayten, Gelişim ve Öğrenme, Anı Yayıncılık, 2. Baskı.
Ankara, 2003.
WANG, Chee Keng Jong ve LIU Woon Chhıa, "Teacher's Motivation to Teach National Education in Singapore: A Self-Determination Theory Approach", Asia Pacific Journal pf
Education, 28: 4 (2008), s.395-410.
YILDIRIM, Ali, ŞİMŞEK Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com