Buradasınız

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİK ÖĞESİNİN ORGANİZESİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM GÖRÜŞLERİ

Teachers' Views on Secondary Mathematics Curriculum Content Organization

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the opinions of secondary school mathematics teachers on the current mathematics curriculum contents organization. Based on this general aim, views of teachers on the appropriateness of the curriculum content and their advices for improving the efficiency of the content have been revealed. Research was carried out in accordance with case study that is a method of qualitative research styles. Study group of the research is consisted of 9 Mathematics teachers, working in Turkish Ministry of Education secondary schools in the city center of Sivas during thespring term in 2011-2012 academic year.The research data were collected through an interview form, prepared by the researcher and through semi-structured interviews with the teachers in the study group. Data were analyzed with categorical content analysis technique via NVivo.According to the results of the study, teachers believe that the content of Secondary School Mathematics Curriculum [SSMC] is appropriate with the principles that have to be applied while organizing the content. However, according to the permanence and abstraction principles that are applied while organizing the content; participants have alleged that the content of the program is not sufficient. Based on the findings of this study various solutions are offered for researchers, managers and program development experts.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; uygulanan matematik dersi öğretim programının içerik öğesinin organizesine ilişkin ortaöğretim matematik öğretmenlerinin görüşlerinin tespit edilmesidir. Bu ana amaç çerçevesinde öğretmenlerin öğretim programının içeriğinin uygunluğuna yönelik görüşleri ve içeriğin etkililiğinin arttırılmasına ilişkin önerileri alınmıştır.Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (örnek olay) esas alınarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2011–2012 öğretim yılı bahar döneminde Sivas il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan dokuz matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan bir görüşme formu aracılığı ile çalışma grubunda yer alan öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden biri olan kategorisel içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Analizler bilgisayar destekli olarak NVivo yardımıyla yapılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler genel anlamda Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’nın [OMDÖP] içeriğinin, içeriğin organizesinde göz önüne alınması gereken ilkelere göre uygun olduğunu düşünmektedirler. Ancak içeriğin organizesinde göz önüne alınan devamlılık ve soyutlama ilkeleri açısından program içeriğinin tam olarak yeterli olmadığını savunmuşlardır. Araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle elde edilen sonuçlara dayalı olarak araştırmacılara, program geliştirme uzmanlarına, idarecilere vb. yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
82-100

REFERENCES

References: 

Aközbek, A. (2008). Lise 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının CIPP Değerlendirme Modeli İle Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Amit, M.&Fried, M.N. (2002). Research, Reform, and Times of Change. Handbook of International Research in Mathematics Education. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
Austin, R. J. & Reinhardt, D. (1999). Philosophy and advocacy: An examination of preservice music teachers’ beliefs. Journal of Research in Music Education, 47, 18-30.
Avcu, T. (2009). Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Baki, A. (2003). Okul Matematiğinde Ne Öğretelim Nasıl Öğretelim?, Matematik Dünyası Dergisi, 8 Eylül 2011 tarihinde
http://www.matematikdunyasi.org/arsiv/PDF_eskisayilar/1996_3_11_15_OKULM... adresinden erişildi.
Blake, R. W. (2002). An Enactment of Science. New York: Peter Lang.
Budak, M. (2011). 2005 İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
Bulut, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Bybee, R. (1993). Reforming Science Education – Social Perspectives and Personal Reflections. New York: Teacher College Pres.
Crawley, F. E. & Salyer, B. (1995). Origins of Life Science Teachers’ Beliefs Underlying Curriculum Reform in Texas. Science Education. 79, 611-635.
Dede, Y. (2007). Matematik Öğretmen Adaylarının Oluşturmacı Yaklaşıma İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları.Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV, “Yapılandırmacılık ve Öğretmen”, 120-130.
Demirel, Ö. (2011). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 17. Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme, 3. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Ersoy, Y. (2003). Matematik Öğretiminde Eğitsel Araçlar I: Genel Bir Bakış ve Bazı Düşünceler. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi, 7 Temmuz 2011 tarihinde,
http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&catid... adresinden, erişildi.
Ginsburg, H. P. (1997). Entering the Child’s Mind: The Clinical Interview In Psychological Research and Practice, 143.
Giroux, H. A. (1996). From modernism to post modernism: An anthology. Ed. L. Cahoon, Blackwell, 687-697.
Güler, D. S. (2003). 4, 5 ve 6 Yaş Okulöncesi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (13), 53-65.
Hekimoglu, S. & Sloan, M. (2005). A Compendium of Views on the NCTM Standards. The Mathematics Educator, Vol. 15, No.1, 35-43.
İnan, A.(2006). 9. Sınıf Matematik Dersi İçin 2005 Yılında Uygulanan Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Kagan, D. M. (1992). Implications of Research on Teacher Belief. Educational Psychologist, 27, 65-90.
Koca, S. (1999). Orta öğretimde Fizik Dersi Müfredat Programlarının Değerlendirilmesi ve Alternatif Bir Fizik Programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Küçükahmet, L. (2009). Program Geliştirme ve Öğretim, 24. baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
MEB (2011). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı.Ankara: MEB Basımevi.
Nespor, J. (1987). The Role Of Beliefs In The Practice Of Teaching. Journal of Curriculum Studies, 19(4), 317-328.
Orbeyi, S. (2007). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Ornstein, A.C. &Hunkins F.B. (2004). Curriculum: Foundations, Principles and Issues, 4th Edition. Pearson Education, Inc. United States of America.
Polettini, A.F.F. (2000). Mathematics Teaching Life Histories in the Study of Teachers’ Perceptions of Change, Teaching and Teacher Education, 16, 765-783.
Ponte, J. P., Matos, J. F., Guimaraes, H. M., Leal, L. C. & Canavarro, A.P. (1994). Teachers’ and Students’ Wiews and Attitudes toward a New Mathematics Curriculum: A Case Study, Educational Studies in Mathematics, 26, 347-265.
Sönmez, V. (2010). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 16. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
Sztajn, P. (2003). Adapting Reform Ideas in DifferentMathematicsClassroom: Beliefs Beyond Mathematics, Journal of MathematicsTeacherEducation, 6, 53-75.
Şahan, H. H. (2007). İlköğretim 3.Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Tan, Ş. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri. 7. Baskı, Ankara: PegemA Yayınları.
Tobin, K., (1987). Forces Which Shape The Implemented Curriculum in High School Science And Mathematics. Teaching and Teacher Education.3, 287-298.
TTKB (2005). Ağustos 2005 tarih ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisi, 68. cilt, 598. sf.
15.01.2011 tarihinde http://www.belgeler.com/blg/1qa2/2005-fihristi-2 adresinden erişilmiştir.
Van den Berg&R., Sleegers&P., Geijsel, F.& Vandenberghe, R. (2000). Implementation of an Innovation: Meeting the Concerns of Teachers. Studies in Educational Evaluation, 26, 4, 331–350.
Varış (1996). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Alkım Yayınları.
Yazıcı, E. (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6.Sınıf Öğretim Programı’nın Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, S. (2009). İlköğretim I. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı’nın Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Yurday, H. (2006). Lise Matematik Öğretmenlerinin Yeni Öğretim Programına Yaklaşımları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com