Buradasınız

Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Keman Çalma Performanslarını Etkileyen Bazı Değişkenler

Some Variables that Affect the Violin - Playing Performance of Students in the Department of Music Teaching

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.14686/BUEFAD.201416224

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Violin training, which is one branch of music education, is an education that puts forward one’s physical features as well as his musical ability. However, there might be many variables that affect a student’s performance in this process.. The purpose of this study is to determine the violinplaying performance of students in the department of music teaching and the change of variables that can affect this performance by years. The study was carried out in a fashion that exhibits the prevailing state by comparing the three year performance of students in 2008-2011 academic years. This study employed descriptive research. So, violin students’ performance and success levels according to their grade levels were compared. For this purpose, document analysis and interview were used. Via document analysis, the documents were reviewed. That these levels increased or decreased according to levels by years was investigated and the reasons were discussed.
Abstract (Original Language): 
Müzik eğitiminin bir dalı olan keman eğitimi bireyin fiziksel özelliklerini, müzik yeteneğini öne çıkaran bir eğitimdir. Ancak bu süreçte öğrencinin performansını etkileyen birçok değişken olabilir. Çalışmada, GOÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin keman çalma performanslarını etkileyen değişkenler araştırılmıştır. Çalışmanın amacı müzik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin keman çalma performanslarının ve bunları etkileyebilecek değişkenlerin yıllara göre değişiminin belirlenmesidir. Araştırma 2008-2011 eğitim öğretim yılları içerisinde öğrenim gören öğrencilerin 3 yıllık performanslarının karşılaştırılması yoluyla var olan durumun ortaya konulması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini GOÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünde keman eğitimi alan 12 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma betimsel tarama modeline göre yapılmıştır. Buna göre öğrencilerin sınıf düzeylerine göre performans başarıları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla doküman analizi ve görüşme yöntemi kullanılmıştır ve bu belgeler taranmıştır. Ayrıca görüşme için tek soruluk bir form hazırlanmış ve öğrencilerin ifadeleri kaydedilerek analiz edilmiştir. Bu düzeylerin sınıf düzeylerine göre yıllar arasında artması veya azalması incelenmiş nedenleri tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aydın, B. (2006). Öğretmenlerin Kendi Sınıf Disiplin Sistemlerini Oluşturması. Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 19-32.
Burden, P.E. (1995). Classroom management and discipline, methods to facilitate cooperation
and instraction. USA: Longman Publishers.
Çelebi, E.(2000). Ritmik Cimnastikte Müzik. Cimnastik Federasyonu Dergisi, 14, 11.
Fisun, A. (2006). Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 76-101
Hasanova, L.V. (2002). Azerbaycan Bestecilerinin Keman Eserlerindeki Tarz Ve Yorum
Özellikleri ( 1970-1990 yılları arası), Doktora Tezi, Bakü Müzik Akademisi. Bakü.
404 Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Keman Çalma Performanslarını Etkileyen ...
Lale HÜSEYNOVA
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 393 - 406, Yaz 2014, BARTIN – TÜRKİYE
Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 393 - 406, Summer 2014, BARTIN – TURKEY
Özer, M. K. (1983). Aletli Jimnastik Kuvvet Esneklik Dayanıklılık Taktik Antrenman. İstanbul: İde
Ajans Tic. Ltd. Şti.
Pogojeva, T.V. (1966). Keman öğretiminde Yöntemsel Sorunlar. Moskova: Müzik Yayınevi.
Tarman S. (1999). Program Geliştirme Sürecinde Çoklu Zekâ Kuramının Yeri. Yüksek Lisans Tezi,
Ankara.
Türkmen, U. (2006). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Verilmekte Olan
Keman Eğitimi Eser Dağarcığı Üzerine Düşünceler Ve Öneriler. Ulusal Müzik Eğitimi
Sempozyumu Bildirisi, 26–28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi Eğit. Fak, Denizli.
Uçan A. (1994). Müzik Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi.
Uçan A. (2005). Keman Ders Kitabı, Lise 1,Saray Matbaacılık, Ankara.
Yayla, E. (2000). Ritmik Cimnastik Sporunun Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişimi. Cimnastik
Federasyonu Dergisi,14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com