You are here

PROFESYONEL FUTBOL KULÜP YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMAYI YÖNETME STRATEJİLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİ

THE RELATİONS BETWEEN THE CONFLİCT MANAGEMENT STRATEGİES EMPLOYED BY THE FOOTBALL CLUB MANAGERS AND THEİR LEVEL OF MOTİVATİON

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study focused on the relations between the conflict management ctrategies employed by the Football Club Managers and their perfectionist characters and their level of motivation. The participant group consisted of randomly- selected 207 football club managers (6 women; %2.9 and 201 men; %97.1) of various clubs from Spor Toto Super League, Bank Asya Premier and Second Leagues. The study used as the data gathering tool the information form designed by the researcher, Motivation Sources Scale, Perfectionism Scale and Conflict Management Strategies Scale. In data analysis,multiple regression analysis, independent samples t-test, one way analysis of variance test (ANOVA) and Pearson Correlation Coefficient were used. The study found that motivation was closely and significantly related to the strategies they used in conflict management. There was a significant relation between the managers’ level of motivation and their work experience and the types of the leagues. These findings were debated with reference to the literature and some recommendations were made about the future studies on the issue concerned.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, futbol kulüp yöneticilerinin çatışmayı yönetme stratejilerinin mükemmeliyetçilik özellikleri ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig, Bank Asya Birinci Lig ve İkinci Lig futbol takımlarından seçkisiz yolla seçilen 207 yönetici oluşturmaktadır. Bu grubun cinsiyete göre dağılımı 6 bayan (%2.9) ve 201 erkek (%97.1) olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel bilgi formu”, “motivasyon kaynakları ölçeği”, “mükemmeliyetçilik ölçeği” ve “çatışma yönetimi stratejileri ölçeği” kullanılmıştır. Verilerinin analizinde çoklu regresyon analizi, bağımsız t testi, varyans analizi testi ve Pearson korelasyon katsayısı testi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre; yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda motivasyonun çatışma yönetim stratejilerini anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir. Ayrıca kulüp yöneticilerinin motivasyon düzeyleri ile yöneticilik yılı ve lig türü değişkenleri arasında anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında gelecekte yapılacak çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.
1-12

REFERENCES

References: 

AKBAŞ, G. (2007) Servis Hemşirelerinin Stres ve Motivasyon Düzeylerinin
Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi.
AYDIN, M. (1984). Örgütlerde Çatışma. Ankara: Bas-Yay Matbaası.
BAŞARAN, İ.E. (1998). Örgütsel Davranış. Ankara: Gül Yayınevi; 1998.
BAKIRCIOĞLU, R. (2006). Ansiklopedik Psikoloji Sözlüğü. 1.Basım. Ankara: Anı
Yayıncılık.
BUDAK, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
BORG W.R, & GALL M.D. (1985). Educational Research: An Introduction. Fifth
Edition. New York: Longman.
CORNILLE, T.A, PESTLE R.E, & VANWY, R.W. (1999). Teachers’ Conflict
Management Styles With Pers and Students’ Parents. International Journal of Conflict
Management. 10 (1): 69-79.
ÇİÇEK, D. (2005). Örgütlerde Motivasyon ve İş Yaşam Kalitesi: Bir Kamu
Kuruluşundaki Yönetici Personelin Motivasyon Seviyelerinin Tespit Edilerek İş Yaşam
Kalitesinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adana:
Çukurova Üniversitesi.
DESILVIA, H.S (2005). Yagil D. The Role of Emotions in Conflict Management: The
Case of Work Teams”, International Journal of Conflict Management, 16 (1): 55- 69.
DEMİR, H, & OKAN T. (2009). Motivasyon Üzerine Ulusal Kültür Etkisi. G. Ü
İ.İ.B.F Dergisi, 11 (1): 121-142.
DÜNDAR, S., ÖZKUTLU H. & TAŞPINAR F. (2007). İçsel ve Dışsal Motivasyon
Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Amprik Bir İnceleme. Ticaret ve
Turizm Eğt Fak Dergisi, 2: 48-54
EREN, E. (2007). Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım
Yayım Dağıtım.
ERKUŞ A. (1994). Psikolojik Terimler Sözlüğü. 1. Baskı, Ankara: Doruk Yayınları.
FRIDAY, S.S, & FRIDAY, E. (2003). Racioethnic perceptions of job characteristics
and job satisfaction. Journal of Management Development, 22 (5): 426-442.
GORDON, J.R. (1998). Organizational Behavior A Diagnostic Approach, Sixth
Edition. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River.
GÜMÜŞELİ, A. (1994). İzmir Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Öğretmenleri İle
Aralarındaki Çatışmaları Yönetme Biçimleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara
Üniversitesi.
HELLRIGEL D. SLOCUM J.W. WOODMAN R.W. (1995). Organizational
Behavior. Seventh Edition. Minneapoşis: West Publishing Company.
HONG, J.C, SUNG-DE, Y.L, JUNG, W, .FU, C.F, & YIN, S. (1995). Impact of
Employee Benefits On Work Motivation and Productivity. The International of Career
Management, 7 (6): 10-14.
KARİP, E. (2003). Çatışma Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
KAYA, N. (1998). Motivasyon Teorilerinde Ödüllendirme Sistemi ve Bir Uygulama.
Mezuniyet Tezi. Gebze: Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü.
KILIÇ, M. (2001). Yönetim ve Organizasyon. S. Güney, editör. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.KOCAOĞLU, M. (2007). Mobbing Uygulamaları ve Motivasyon Arasındaki İlişkinin
İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız
Teknik Üniversitesi.
KOÇEL, T. (1986). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Yön Ajans.
KURÇEL, M.A. (2005).Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin iş Doyumu
Ve Tükenmişlik Düzeyleri, H.Ü. Tıp Fak Der, 2 (3): 10-15.
MİRAP, S. (2004). Sanal Organizasyonlar ve Sanal Organizasyonlarda Çalışanların
Motivasyonu ve İletişimi Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
OĞUZKAĞAN F. (1981). Eğitim Terimleri Sözlüğü. 2. Baskı. Ankara: Türk Dil
Kurumu Yayınları.
OKUTAN, M. (1999). Öğrenmede Motivasyonun Önemi. Yasadıkça Eğitim
Yayınları.
ROBERTS, G.C. (1992). Motivation in Sport and Exercise. Conceptual Constrains
and Converce. Human Kineticks Books. Boston: Allyn and Bacon.
RUDAWSKY, D.J., LUNDGREN D.C. & GRASHA A.F. (1999). “Competitive and
Collaborative Responses to Negative Feedback”, The International Journal of Conflict
Management, 10 (2): 172-190.
SIMS, R.R. (2002). Managing Organizational Behavior Quorum Boks. Connecticut:
Westport.
SÜTLÜ, T. (2007). Örgütsel Çatışma ve İşgören Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
ŞİMŞEK, Ş. (1998). Yönetim ve Organizasyon. Konya: Damla Ofset Matbaacılık ve
Ticaret A.Ş
TAŞ, M. (2004). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Anlayışına Göre Hizmet içi
Eğitime Katılan Öğretmen ve Yöneticilerin İş Motivasyonuna İlişkin Görüşlerinin
Araştırılması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
TÜRKER, S. (2010). Öğretmenlerin Çatışma Yönetim Stratejileri ile Sürekli Öfke
Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya :
Sakarya Üniversitesi.
TÜRKMEN, M. (2005). Profesyonel Erkek Futbolcular ile Amatör erkek
Futbolcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.
YAZICI, C. ve SUNAY, H. (2006). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Bağlı
Amatör Spor Federasyonlarında Görev Yapan Yöneticilerin Personelleriyle Olan Çatışmaları
Yönetme Yöntemleri. Spormetre Dergisi, 4 (1): 31-37.
YILMAZ, M. K. (2006). Stres ve Motivasyonun Satış Gücünün İş Tatmini Üzerindeki
Etkisi: Erzurum da ki İlaç Satış Mümessilleri Üzerinde Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com