You are here

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÇÜSEL TAHMİN BECERİ VE STRATEJİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL BİLGİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

EXAMINING THE MEASUREMENT ESTIMATION SKILLS AND STRATEGIES OF SEVENTH GRADE STUDENTS ON THE BASIS OF METACOGNITIVE KNOWLEDGE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to examine the measurement estimation skills and strategies of 7th grade students on the basis of metacognitive knowledge. The workgroup of the study is consist of 32 seventh grade students studying in a public secondary school in the province of Eyup in Istanbul in 2016-2017 school year. The data of the study has been obtained from 30-item “Metacognition scale” and “Estimation skills on measurement test” consisting of 12 open-ended questions. In the study a mixed method consisting of both qualitative and quantitative data was applied. Quantitative data were analyzed by using frequency, percentage and correlation test. Qualitative data were obtained from interviews with students and were used to support quantitative data. As a result of the study it has been found that there is a positive, mid-level, statistically meaningful relation between measurement estimation skill and metacognitive knowledge. In addition, it has been determined that students prefer different strategies according to the level of metacognitive knowledge. Various suggestions were presented to the researchers in consideration of findings obtained.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı 7. sınıf öğrencilerinin ölçüsel tahmin beceri ve stratejilerini üstbilişsel bilgi bağlamında incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Eyüp ilçesindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 32 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 30 maddelik “Üst Biliş Ölçeği” ve 12 adet açık uçlu sorudan oluşan “Ölçülerde Tahmin Becerisi Testi” ile elde edilmiştir. Araştırmada hem nitel hem de nicel verilerin kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler; frekans, yüzde ve korelasyon testi kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel veriler; öğrencilerle yapılan mülakatlardan elde edilmiştir ve nicel verileri destekleme amaçlı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ölçüsel tahmin becerisi ile üstbilişsel bilgi arasında pozitif yönlü, orta düzey, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunun yanısıra, öğrencilerin üst bilişsel bilgi düzeyine göre farklı stratejileri tercih ettikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Baroody, A.J., & Gatzke, M.R. (1991). The Estimation of Set Size by Potentially Gifted Kindergartenage
Children. Journal for Research in Mathematics Education , 22, 59–68.
Beauford, J. (1996). A case study of adult learners’ metacogtive strategies in factoring polynomials
over the integers . (Unpublished doctoral dissertation). University of Texas, Austin.
Bobis, J. (1991). The effect of instruction on the development of computational estimation strategies.
Mathematics Education Research Journal, 3 (1), 17-29.
Brown, A. L. (1978). Knowing when, where and how to remember: A problem of Metacognition. (Ed:
R. Glaser.), Advances in instructional psychology , Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
Bryman, A. (2006) Editorial. Qualitative Research 6:1, 5–7. Coxon, T. (2005) Integrating qualitative
and quantitative data: What does the user need? Qualitative Social Research 6:2
Case, L. P., Harris, K. R., & Graham, S. (1992). “Improving the mathematical problem solving of
students with learning disabilities: Self-regulated strategy development”. The Journal of Special
Education, 26, 1–19.
Crites, T. (1992). Skilled and Less Skilled Estimators’ Stratejies for Estimating Discrete Quantities. The
Elemantary School Journal , 92 (5), 601–620.
Çilingir, D. ve Türnüklü, E. B. (2009). İlköğretim 6–8. sınıf öğrencilerinin matematiksel tahmin
becerileri ve tahmin stratejileri. İlköğretim Online, 8(3), 637-650.
Desoete, A., & Roeyers, H. (2002). “Off-line Metacognition – A Domain-specific Retardation in Young
Children with Learning Disabilities” . Learning Disability Quarterly . 25, 123–139.
Dowker, A. (1992). Computational estimation strategies of professional mathematicians. Journal for
Research in Mathematics Education, 23 (1), 45-55.
Drmrod, J. E. (1990). Human learning. New York: Macmillan.
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognition monitoring: A new area of cognitive developmental
inquiry. American Psychologist, 34, 906-91.
Gooya, Z., Leyla G. Khosroshahi, L. G.& Teppo, A. R. (2011). Iranian students’ measurement
estimation performance involving linear and area attributes of real-world objects. ZDM Mathematics
Education, 43, 709–722.
Hacker, D. J. & Dunlosky, J. (2003). Not all metacognition is created equal. New Directions For
Teaching and Learning. 95, 73-79.
Hanson, S.A. ve Hogan P.T. (2000). Computational estimation skill of college students. Journal for
Research in Mathematics Education , 4(31), 483-499.
Hildreth, D. J. (1983). The use of strategies in estimating measurements. Arithmetic Teacher
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Makale No: 14 ISSN: 2146-9199
160
Hogan, T.P. & Brezinski, K.L. (2003). Quantitative estimation: One, two, or three abilities?,
Mathematical Thinking and Learning, 5 (4), 259-280.
Kapucu, M. S. ve Öksüz, R. (2015). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıklarının incelenmesi.
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12, 5-28.
Kılıç, Ç. ve Olkun, S. (2013). İlköğretim öğrencilerinin gerçek yaşam durumlarındaki ölçüsel tahmin
performansları ve kullandıkları stratejiler. İlköğretim Online 12(1), 295- 307.
Kumandaş, H. ve Gündüz, Y. (2014). İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin
ölçüsel tahmin becerilerinin doğruluğunun incelenmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri
Dergisi, 4(1), 165-187.
Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London:
Sage.
Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Ortaokul matematik dersi 5-8. sınıflar öğretim programı. Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı. Ankara.
Mottram, R.D. (1995). A Comparative Study of Computational Estimation Ability and Strategies Used
in Estimation Problems , Yayımlanmamış doktora tezi, University of Colorado, Boulder.
National Council of Mathematics Teachers (2000). Principles and Standard for school mathematics .
Reston, VA: National Council of Mathematics Teachers.
Segovia, I. ve Castro, E (2009). Computational and measurement estimation; curriculum foundations
and research carried out at the university of granada. Electronic Journal of Research in and
Educational Psychology, 17(7), 499-536.
Siegel, A. W., Goldsmith, L. T. ve Madson, C. R. (1982), Skill in estimation problems of extent and
numerosity. Journal for Research in Mathematics Education, 13, 211-232.
Sowder, J. ( 1992), ‘’Estimation and number sense’’, In D, A, Grouws (Editör), Handbook of Research
on Mathematics Teaching and Learning (s. 371-389). New York: Macmillan.
Sulak, B. (2008). Sınıf öğretmenliği adaylarınının matematikte kullanılan tahmin stratejilerini kullanım
düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tekinkır, D. (2008). İlköğretim 6-8.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Alanındaki Tahmin Stratejilerini
Belirleme ve Tahmin Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Yayımlanmamıış yüksek lisans
tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s.
24, 234-243.
Van de Walle J. A. (2004). Elementary and middle school mathematics. Teaching developmentally.
Fifth edition. Boston: Allyn &Bacon.
Yıldız, E., Akpınar, E., Tatar, N., Ergin, Ö. (2009). İlköğretim öğrencileri için geliştirilen biliş üstü
ölçeğinin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1591-
1603.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com