You are here

Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç- Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

Classroom and Social Studies Teachers’ Opinions about Using Technological Tools in Project-Based Learning

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Project-based learning provides a learner-centered approach and students can utilize various technological tools and instruments to access the information they desire in the learn-ing process. In order to carry out this process successfully, it is important to identify the technological tools used in this process and the problems encountered while using of these tools. The aim of this study is to find out which technological tools are used by the classroom and social studies teachers in primary and secondary schools within the project-based learning approach and to identify the problems they encounter during the applications of the project. In this study, semi-structured interviews, one of the qualitative research methods, was used as a data collection method. Three questions were asked to the participants and the data were analyzed through code-based content analysis. According to the results, the technological tools most preferred by the teachers for project-based learning were computers, projec-tors, the Internet and videos. It is also observed that the teachers associated their technologi-cal tool preferences with the convenience, the accessibility, the low cost of these tools as well as with the opportunities they provided for learning through experience. The most common challenge faced by the teachers was the high cost of the tools. One of the primary solution suggestions by the teachers for the problems they encountered was that the teacher should be a good guide in this process.
Abstract (Original Language): 
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Bu nedenle, öğrenciler öğrenme sürecinde istedikleri bilgiye ulaşmak ve kullanmak için çeşitli teknolojik araç ve gereçlerden faydalanmaktadırlar. Bu yöntemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesinde hangi teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı ve bu araç ve gereçlerin kullanımında karşılaşılan problemlerin tespiti önemlidir. Bu çalışmanın amacı, ilkokul ve ortaokul düzeyinde görev yapan Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile kullandıkları teknolojik araç ve gereçlerin neler olduğunu öğrenmek ve böylece proje uygulamalarında karşılaşılan problemleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmada veri toplamak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara 3 adet soru sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi ile kodlama yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmede en çok tercih ettikleri teknolojik araç-gereçlerin bilgisayar, projeksiyon, internet, video olduğu görülmektedir. Öğretmenler araç-gereçleri tercih nedenlerini en çok öğrencilerin kolaylıkla araştırma yapabilmeleri, ulaşılabilir olması, yaşayarak öğrenme imkânı tanıması ve maliyetinin düşük olması durumları ile ilişkilendirmişlerdir. Öğretmenlerin karşılaştıkları problemlerde en çok üzerinde durdukları konu ise araç-gereçlerin maliyetinin yüksek olmasıdır. Karşılaşılan bu problemlere öğretmenlerin çözüm önerilerinin başında öğretmenin iyi bir rehber olması gelmektedir.

REFERENCES

References: 

Ada, S., Baysal, Z. N. ve Kadıoğlu, H. (2009). Projeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin
Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, 89–96.
Alev, N., Özmen, H., Altun, T. ve Akyıldız, S. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,
3.Baskı, Nevzat Yiğit (Ed.), Trabzon: Akademi.
Bilici, A., Akdur, T. E., Yıldızbaşı, A., Günday, Ö. ve Çiçek, H. (2011). Eğitimde Fatih projesinin
sağlanması öngörülen fayda ve sosyal etkileri. 5 th International Computer & Instructional
Technologies Symposium. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş 13. Baskı, Ankara: Pegem.
ChanLin, L. (2008). Technology integration applied to project-based learning in science. Innovations
in Education and Teaching International, 45 (1), 55–65.
Chen, H., ve Doty, P. (2005). A Conceptual framework for digital libraries for K–12 mathematics
education: Part 1. Information Organization, Information Literacy, and Integrated Learning.
The Library Quarterly, 75 (3), 231–261.
Cradler, J. (1994). Summary of current research and evaluation findings on technology in education.
Far West Laboratory for Educational Research and Development, San Francisco.
Çakallıoğlu, S. N. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı Fen Bilgisi öğretiminin akademik
başarı ve tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara: Anı.
Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversites iEğitim Fakültesi Dergisi, 20, 172-179.
Erdem and Akkoyunlu (2002). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle
yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim-Online1 (1), 2–11.
Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme
özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (3), 99–108.
Erdoğan, N. F., (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin ders başarısına
ve sınıf atmosferine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç-Gereçlerin Kullanımına İlişkin... 2119
September 2016 Vol:24 No:4 Kastamonu Education Journal
Eskrootchi, R., ve Oskrochi, G. (2010). A study of the efficacy of project-based learning integrated with
computer-based simulation - STELLA. Educational Technology & Society, 13 (1), 236–245.
Glesne, C., (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. Ali Ersoy-Pelin Yalçınoğlu (Çev. Ed.), 2. Baskı, Ankara: Anı.
Gültekin, M, Karadağ, R. ve Yılmaz, F. (2007). Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 503–528.
Güven, A. ve Taşyürek, Z. (2013). Tarih öğretmenlerinin derslerde kullanmış oldukları araç-gereçler
hakkındaki görüşleri (Erzurum örneği). Turkish Studies, 8/11, 149- 162.
Frank, M., ve Barzilai, A. (2006). Project-based technology: Instructional strategy for developing
technological literacy. Journal of Technology Education, 39–53. http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/
JTE/v18n1/frank.html adresinden alınmıştır.
Hattie, J. (2009). Visible learning: A Synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.
New York: Routledge.
Hamurcu, H. (2000). Okul öncesi eğitimde Fen Bilgisi Öğretimi proje yaklaşımı. 4. Fen Bilimleri
Eğitim Kongresi. Ankara.
Harmer, N. and Stokes, A. (2014). The benefits and challenges of project-based learning. https://
www1.plymouth.ac.uk/.../PedRIO%20P adresinden alınmıştır.
Hernandez-Ramos, P., ve De La Paz, S. (2009). Learning history in middle school by designing multimedia
in a project-based learning experience. Journal of Research onT echnology in Education, 42, 151–173.
İbret, B. Ü., Recepoğlu, E. ve Karasu, E. (2012). Analyzing perceptions of social studies teachers on
project studies in the 6th and 7th grade social studies lessons of primary schools. The İnternational
Journal of Social Sciences, Vol. 6, No 1, 1- 9.
İbret, B. Ü., Receoğlu, E., Karasu, E. ve Receoğlu, S. (2013). Evaluation of the project studies in social
studies course of secondary in Turkey. Educational Research and Reviews, 8 (22), 2176- 2186.
Kabakçı, I. & Odabaşı, H. F. (2004). Teknolojiyi kullanmak ve teknogerçekçi olabilmek. Sosyal
Bilimler Dergisi, 1, 19–28.
Kalaycı, N. (2008). Yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bir uygulama: projeyi yöneten
öğrenciler açısından bir analiz. Eğitim ve Bilim, 33 (47), 85- 105.
Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
Bozkurt, E. (2008). Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar, Orhan Kılıç, Mustafa Cinoğlu
(Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (77-112), İstanbul: Lisans.
Karasu, E. (2012). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler derslerinde yapılan proje çalışmalarının
öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Kastamonu ili örneği). Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet
Araştırma Dergisi, 1 (1), 62- 80.
Kaya, B. (2008). Sosyal bilgiler dersinde teknoloji kullanımı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 189–205.
Kaymakçı, S. ve Öztürk, T. (2011). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin proje çalışmalarıyla ilgili görüşleri.
ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 103- 128.
Kol, S. (12). Okulöncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 543–554.
Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200.
Krajcik, J. S., Blumenfeld, P. C., Marx, R. W., & Soloway, E. (1994). A collaborative model for helping middle-
grade science teachers learn project-based instruction.T he Elementary School Journal, 94, 483–497.
Lenz, B. ve Kingston, S. (2016). Blending Technology into project based learning. Volume 3, Issue
1, Number 9 http://www.p21.org/news-events/p21blog/1832-blending-technology-intoproj...
based adresinden alınmıştır.
2120 Bilgin Ünal İBRET, Emine KARASU AVCI, Serpil RECEPOĞLU...
Eylül 2016 Cilt:24 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi
Muir, M. (1994). Putting Computer Projects at the Heart of the Curriculum. Educational Leadership,
5 (7), 30–33.
Özcan, R. (2007). Alg biyoteknolojisinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı,
tutum ve görüşlerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Panasan, M. ve Nuangchalerm, P. (2010). Learning outcomes of project based- learning and ınguiry-
based learning activities. Journal of Social Sciences, 6 (2), 252–255.
Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Mesut Bütün, Selçuk Beşir
Demir (Çev. Ed.), Ankara: Pegem.
Roschelle, J. M., Pea, R. D., Hoadley, C. M., Gordin, D. N., & Means, B. M. (2000). Changing how
and what children learn in school with computer-based technologies: The Future of Children.
Children and Computer Technology, 10 (2), 76–101.
Saracaloğlu, A. S., Özyılmaz Akamça, G. ve Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin
yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 4, 1- 21.
Schmitz, E., Prescott C. & Hunt L. (1996). Learning technology: The effective use of technology
in education center for occupational research and development. ISBN 1–55502–869- 1 https://
www.cord.org/uploadedfiles/Learning%20Technology.pdf adresinden alınmıştır.
Seels, B. B., ve Richey, R. C. (1994). Instructional technology: The definition and domains of the
field. Washington, D. C.: Association of Education Communications and Technology.
Seferoğlu, S.S. (2009). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları. XI.
Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. 403- 410.
Solomon, D. (2000). Toward a post-modern agenda in instruction technology. Educational Technology
Research and Development, 48 (4), 5–20.
Şahin, S. (2007). Proje temelli öğrenme ortamında derslerarası işbirliği ile ilgili öğrenci görüşlerinin
incelenmesi. TSA, 11 (3), 65- 76.
Şahin, M. ve Öztürk, Ş. (2009). Fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme (PTÖ) yönteminin yeri ve
önemi. International Journal of Educational Researchers, 1. htpt://www.eab.org.tr/ adresinden alınmıştır.
Şahin Civelekoğlu, M. ve Öztürk, Ş. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme
(PTÖ) yönteminin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. İlköğretim Online,
9 (3), 1189–1200. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.
Tamim, R. M., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Abrami, P. C., & Schmid, R. F. (2011). What forty
years of research says about the impact of technology on learning a second-order meta-analysis
and validation study. Review of Educational Research, 81 (1), 4–28.
Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning, Supported by The Autodesk
Foundation 111 McInnis Parkway San Rafael, ABD. California.
Yavuz, S. ve Coşkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına
ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276–286.
Vatansever Bayraktar, H. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 8 (37), 709- 718.
Yanpar Yelken, T. (2014). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 12. Baskı, Ankara: Anı.
Yılmaz, H. H. (2012). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi
(Şişli Endüstri Meslek Lisesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Yiğit, E. Ö. (2013). Teknoloji Okuryazarlığı. Ebru Gençtürk, Kadir Karatekin (Ed.), Sosyal Bilgiler
İçin Çoklu Okuryazarlıklar (256- 289). Ankara: Pegem.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com