You are here

15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE – FRANSA İLİŞKİLERİ: DEĞİŞİM Mİ? SÜREKLİLİK Mİ?

AFTER JULY 15 TURKEY FRANCE RELATIONS: CHANGE? CONTINUITY?

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12104

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main disagreement in Turkey-France relations is the issue of Turkey's membership to the European Union. Relations are generally shaped by France's approach to this issue. France does not want Turkey's full membership to the EU, because France has worried that its position will be hurt. For this reason, France is using an unfavorable event in both countries as a means of creating an obstacle to membership in the EU in terms of bilateral relations. In this context, the main problem areas of bilateral relations that France uses as vehicles are; The Armenian genocide claims, the Kurdish issue, the Arab Spring, and finally the July 15, 2016 coup initiative and the post-war period. In this study, it will be tried to show whether there is a change in relations between France and Turkey after the coup attempt of July 15, 2016, which is accepted as the breaking point of internal and external politics. In this context, the main topics that shape bilateral relations before July 15 will be investigated to determine the influences of the July 15, Turkey France relations will be evaluated. In other words, response will be sought “what is the effect of July 15 on bilateral relations?” The Turkish-French relations to be examined in this context include the political, economic and cultural relations of the last decade. This decade period corresponds to the AK Party power in Turkey and Nicalos Sarkozy (2007-2012), François Hollande (2012-2017) and Emmanuel Macron (2017) in France.
Abstract (Original Language): 
Türkiye - Fransa ilişkilerinde temel anlaşmazlık konusu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği meselesidir. İlişkiler genel olarak, Fransa’nın bu konuya yaklaşımı üzerinden şekillenmektedir. Fransa, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini, konumunun zedeleneceği endişesiyle istememektedir. Bu nedenle Fransa, her iki ülkede, ikili ilişkiler bağlamında ortaya çıkan olumsuz bir olayı, AB’ye üyelik konusunda engel çıkarmanın bir aracı olarak kullanmaktadır. Bu kapsamda, Fransa’nın araç olarak kullandığı ikili ilişkilerdeki temel sorun alanları; Ermeni Soykırımı iddiaları, Kürt sorunu, Arap Baharı ve son olarak 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi ve sonrasında yaşanan sürece yönelik eleştirilerdir. Bu çalışmada, iç ve dış siyasette kırılma noktası olarak kabul edilen 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrası, Türkiye - Fransa ilişkilerinde bir değişimin olup olmadığı ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda öncelikle 15 Temmuz öncesi ikili ilişkileri şekillendiren temel konu başlıkları incelenecek ve bu konu başlıkları üzerinden 15 Temmuz’un, Türkiye - Fransa ilişkilerine etkileri değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede amaçlanan “15 Temmuz’un ikili ilişkilere etkisi nedir?” sorusuna yanıt aramaktır. Bu bağlamda incelenecek olan Türkiye - Fransa ilişkileri, son on yıllık dönem içerisindeki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri kapsamaktadır. Bu on yıllık dönem ise Türkiye’de AK Parti iktidarına, Fransa’da ise Nicalos Sarkozy (2007-2012), François Hollande (2012-2017) ve Emmanuel Macron (2017) dönemlerine karşılık gelmektedir.

REFERENCES

References: 

Açık, E. H. (2008). Geçmişten Günümüze Türkiye Fransa İlişkileri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
İstanbul.
Avrupa Komisyonu 2015 Yılı Türkiye Raporu (2015).
http://www.ab.gov.tr/files/000files/2015/11/2015_turkiye_raporu.pdf (28.06.2017).
Agos (2017). “Fransa’da İnkar Yasası Anayasa Konseyi’ne Takıldı”,
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17631/fransada-inkar-yasasi-anayasa-konse...,
(10.07.2017).
Akçay, E. Y. (2016). Sarkozy Döneminde Fransa Dış Politikası ve Türkiye’nin AB’ye Tam Üyelik
Süreci. Sosyal Bilimler Dergisi, IX (1), 22-44.
Avrasya İncelemeleri Merkezi (2017). “1915 Olayları ve Türk Ermeni Uyuşmazlığı”,
http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/brosur-tr.pdf, (20.06.2017).
Çavuşoğlu, M. (2016). “2017 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ”,
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf,
(10.07.2017).
Demirtaş, S. (2016). “Demokrasi Sınavında Normale Dönmek Önemli”,
http://www.hurriyet.com.tr/demokrasi-sinavinda-normale-donmek-onemli-
40256971,(10.07.2017).
15 Temmuz Sonrası Türkiye - Fransa İlişkileri: Değişim mi? Süreklilik mi? 69
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/24
Efegil, E. (2010). AK Parti Hükümetinin Kürt Sorununa Yaklaşımının Analizi, Türkiye’nin Değişen
Dış Politikası (Der.: Cüneyt Yenigün- Ertan Efegil), Nobel Yayın Dağıtım. (ss. 220-240).
İstanbul.
İktisadi Kalkınma Vakfı (2017), “Darbe Girişimi Sonrasında Türkiye-AB İlişkileri: Türkiye’nin
AB’li Geleceği Açısından Çıkarımlar”,
http://ikv.org.tr/images/files/ikv_degerlendirme_notu_Darbe_girisimi_son...
ye_ab_iliskileri.pdf, (17.07.2017).
Habertürk (2017). “Dünya Liderleri Darbe İçin Ne Dedi?”,
http://www.haberturk.com/dunya/haber/1275033-dunya-liderleri-darbe-icin-...
(17.07.2017).
Instıtut Françaıs (2017). “Fransa Büyükelçiliği’nden Fransa’da Eğitim Bursları”,
http://www.ifturquie.org/2017/06/02/bourses-attribuees-aux-etudiants-tur...
france/, (10.07.2017).
Instıtut Françaıs (2017). “Türkiye Fransız Kültür Merkezi’ne Paris desteği”,
http://www.ifturquie.org/2017/07/05/turkiye-fransiz-kultur-merkezine-par...,
(10.07.2017).
İlerleme Raporu (2016).
http://www.ab.gov.tr/files/5%20Ekim/son__2016_ilerleme_raporu_tr.pdf,
(15.06.2017).
İnsan Hakları Raporu (2016), https://tr.usembassy.gov/tr/2016-insan-haklari-raporu-turkiye/,
(01.07.2017).
İktisadi Kalkınma Vakfı (2015). “Fransa’ya Türk Göçünün 50’nci Yilinda Türkiye – Fransa
İlişkileri,”,
http://www.ikv.org.tr/images/files/FRANSA%20T%C3%9CRK%C4%B0YE%20%C4
%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0.pdf, (05.07.2017).
Kasapoğlu, C. (2017). “Fransa'nın Yeni Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yle İlişkilerinde
Önceliği Ne Olacak?”, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39845386,
(15.06.2017).
Küçükkeleş, M. (2013). AB’nin Ortadoğu Politikası ve Arap Baharına Bakışı, SETA ANALİZ, Sayı:
63.
Mercan, S. (2011). “Türkiye- Fransa – ABD Ekseninde Ermeni Soykırımı İddialarını İnkar Yasası”,
http://www.21yyte.org/arastirma/fransa/2011/12/23/6420/turkiye-fransa-ab...
ermeni-soykirimi-iddialarini-inkar-yasasi-meselesi, (20.06.2017).
Örmeci, O. (2016). Yakın Dönem Türkiye Fransa İlişkileri: Hollande Döneminde Yaşanan
Normalleşme. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 152-166.
SETA (2017). “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Batı Medyası”,
http://setav.org/assets/uploads/2017/07/Rapor86.pdf, (17.07.2017).
70 Şeyma EŞKİ ÇAYLAK
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/24
Türkiye Gazetesi (2017). “Hollande'dan Türkiye'ye OHAL eleştirisi”,
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/409194.aspx, (Erişim Tarihi: 10.07.2017).
Türk-Fransız Ticaret Derneği (2015). “Türkiye’deki Ekonomik Durum ve Türkiye-Fransa Ekonomik
İlişkileri, http://www.ccift.com/tr/single-news/n/tuerkiyedeki-ekonomik-durum-vetuer...
fransa-ekonomik-iliskileri-konulu-workshop-18-ocak-2017/, (10.07.2017).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com