Buradasınız

İNGİLİZCE DERSİNDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMI TEMELLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF MULTIPLE INTELLIGENCES BASED INSTRUCTION IN ENGLISH COURSE FROM THE VIEWS OF STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to determine elementary students’ views on the multiple intelligences based instruction in English course. In this study, case study research method was used. The study group was from an elementary school in Nigde province. The study group, determined according to “typical case sampling”, one of the purposeful sampling methods consisted of 30 elementary school students. An extensive literature review had been made on the multiple intelligences based instruction and some of the scales were examined in a semi-structured interview form regarding the multiple intelligences based instruction. At the end of this literature review, the semi-structured interview form of the study was prepared by the researcher. Also, students were delivered diaries in order to state their views on the instruction method applied in the classroom. The data were analysed with the content analysis technique. Based on the content analysis, it was found out that students stated positive views on the learning process, academic success, classroom communication, social skills, self-respect, self-confidence, attitudes towards the course, and satisfaction of the practices applied in the classroom.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim İngilizce dersinde çoklu zekâ yaklaşımı temelli öğretimin öğrencilerin görüşlerine nasıl yansıdığının tespit edilmesidir. Bu çalışma durum yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde ilinde bir ilköğretim okulunun altıncı sınıfından amaçsal örnekleme yöntemlerinden “tipik durum örneklemesi” yöntemine göre seçilen bir sınıftan toplam 30 öğrenci oluşturmaktadır. İşleme başlamadan önce, ilgili alanyazın taranarak, çoklu zekâ yaklaşımına dayalı öğretim konusunda bir çalışma planı hazırlanmış ve araştırmada kuramsal temel sağlanmaya çalışılmıştır. Bu alanyazın taramasının sonunda, yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur. Ayrıca, uygulanan öğretim yöntemine ilişkin görüşlerini yazmaları için öğrencilere günlükler dağıtılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin çoklu zekâ temelli öğretim uygulaması sonunda öğrenme süreci, akademik başarı, sınıf içi iletişim, sosyal beceriler, özgüven, özsaygı, derse yönelik tutum ve sınıfta uygulananlar hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları saptanmıştır.
177
201

REFERENCES

References: 

Altunkaya, D. (2008). Ortaöğretimde çoklu zekâ kuramı destekli İngilizce öğretim yöntemiyle
okuma becerisinin geliştirmesine ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
Armstrong, T. (2000). Multiple intelligences in the classroom. (2nd ed.). Alexandria, VA:
Association for Supervision and Curriculum Development.
Azap, S. (2012). The effect of cooperative learning activities based on multiple intelligences
theory on vocabulary learning in EFL classes. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondoİngilizce
Dersinde Çoklu Zekâ Yaklaşımı Temelli Öğretimin Öğrenci... 195
January 2014 Vol:22 No:1 Kastamonu Education Journal
kuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
Bacanlı, H. (2006). Gelişim ve öğrenme. (12. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Baş, G. (2010). İngilizce dersinde çoklu zekâ yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına
ve derse yönelik tutum düzeylerine katkıları. e-Journal of New World Sciences Academy:
Education Sciences, 5(2), 411-430.
Başbay, A. (2000). Sınıf öğretmenliği programı kapsamında yer alan derslerin kur tanımları
ve ders içi etkinlikleri ile ilköğretim ilk kademe programı ve ders içi etkinlikleri çoklu
zekâ teorisinin özelliklerini yansıtıcı nitelikte midir? Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Boydak, A. (2008). Öğrenme stilleri. (2. baskı). İstanbul: Beyaz Yayınları.
Bozoğlan, B. (2004). An application of writing in ELT depending on multiple intelligences
theory. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Konya.
Bulut, İ. (2003). Çocuklara yabancı dil olarak İngilizce öğretimi ve çoklu zekâ teorisi. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Bümen, N. (2005). Okulda çoklu zekâ kuramı. (3. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Bümen, N. (2001). Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş çoklu zekâ kuramı uygulamalarının
erişi, tutum ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Campbell, L. ve Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement: Success
stories from six schools. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum
Development.
Campbell, L., Campbell, B. ve Dickinson, D. (1996). Teaching and learning through multiple
intelligences. Tucson, Arizona: Zephyr Press.
Checkley, K. (1997). The first seven . . . and the eight: A conversation with Howard Gardner.
Educational Leadership, 55(1), 8-13.
Cohen, L. ve Manion, L. (1994). Research methods in education. (4th ed.). New York: Rutledge.
Coşkungönüllü, R. (1998). The effects of multiple Intelligences theory on 5th graders’ mathematics
ability. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Middle East Technical University
Institute of Social Sciences, Ankara.
Çakır, İ. (2003). Designing supplemantary activities for the sixth grade English course through
the multiple intelligences theory. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (3 baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Demirel, Ö., Başbay, A. ve Erdem, E. (2006). Eğitimde çoklu zekâ: Kuram ve uygulama.
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. (8. baskı). Ankara:
Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö. (1998). Developing integrated skills through multiple intelligences in the EFL
classrooms. 8-10 December. The fifth EFL skills conference, The American University,
196 Gökhan BAŞ...
Ocak 2014 Cilt:22 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
Cairo.
Demirel, Ö., Akınoğlu, O., Acat, M. B., Avanoğlu, Y., Bağcıoğlu, G., Özkan, B., Sayan, H.,
Sıvacı, Y., Şahinel, S. ve Talu, N. (1998). İlköğretimde çoklu zekâ kuramının uygulanması.
9-11 Eylül. VII. ulusal eğitim bilimleri kongresi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
Konya.
Fasko, D. (2001). An analysis of multiple intelligences theory and its use with the gifted and
talented. Roeper Review, 23(3), 126-130.
Gannon, M. (2004). Identifying teachers’ dominant multiple intelligences and the influence on
classroom instruction. Yayımlanmamış doktora tezi, Immaculata University the Graduate
School of Education, Immaculata, PA.
Gardner, H. (1999). Intelligences reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New
York: Basic Books.
Gardner, H. (1993a). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. (2nd ed.). London:
Falmer Press.
Gardner, H. (1993b). Multiple intelligences: Theory in practice. New York Basic Books.
Güler, N. (2004). İlköğretim 5. sınıf İngilizce öğretiminde çoklu zekâ uygulamalarının akademik
başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Gürses, A. B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin çoklu zekâ gelişim düzeylerine ilişkin algıları
ve İngilizce öğretmenlerinin çoklu zekâya yönelik uygulamaları. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Hamurlu, M. K. (2007). Çoklu zekâ kuramına göre geliştirilen eğitim durumlarının yabancı
dil ağırlıklı lise 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarılarına ve derse ilişkin
tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Gaziantep.
Hoerr, T. (2000). Becoming a multiple intelligences school. Alexandria, VA: Association for
Supervision and Curriculum Development.
Iyer, N. N. (2006). Instructional practices of teachers in schools that use multiple intelligences
theory (SUMIT). Yayımlanmamış doktora tezi, University of Cincinnati the College
of Education, Cincinnati.
Karadeniz, N. G. (2006). Çoklu zekâ kuramı tabanlı öğretimin anadolu lisesi 9. sınıf öğrencilerinin
İngilizce dersindeki başarılarına ve öğrenilen bilgilerinin kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Isparta.
Karagülle, D. (2003). An investigation of types of multiple intelligence activities in EFL classes:
A case study in private sanko high school. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
Karatekin, K., Sönmez, Ö. F. ve Kuş, Z. (2010). Çoklu zekâ kuramına göre hazırlanmış öğretim
etkinliklerinin uygulanması ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri ve karşılaşılan sorunlar.
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(2), 139-154.
Kocakara, G. (2010). The effect of multiple intelligence-based instruction on learning and
attitudes of the sixth graders in English language teaching. Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
İngilizce Dersinde Çoklu Zekâ Yaklaşımı Temelli Öğretimin Öğrenci... 197
January 2014 Vol:22 No:1 Kastamonu Education Journal
Kutluca, T., Çatlıoğlu, H., Birgin, O., Aydın, M. ve Butakın, V. (2009). Çoklu zekâ kuramına
göre geliştirilen etkinliklere dayalı öğretime ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1-6.
Lazear, D. (1998). Eight ways of teaching: The artistry of teaching with multiple intelligences.
Arlington Heights, IL: Skylight Publishing.
Manson, E. J. ve Bramble, W. J. (1997). Research in education and the behavioral sciences:
Concepts and methods. Los Angeles: A Time Mirror Company.
MEB (2006). İlköğretim İngilizce dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara:
Milli Eğitim Basımevi.
Mettetal, G., Jordan, C. ve Harper, S. (1997). Attitudes towards a multiple intelligences curriculum.
Journal of Educational Research, 91(2), 115-122.
Miles, B. M. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook.
(2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Oral, B. (2004). Eğitimde çoklu zekâ kuramları. 6-9 Temmuz. XIII. ulusal eğitim bilimleri
kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
Saban, A. (2009). Content analysis of Turkish studies about the multiple intelligences theory.
Educational Sciences: Theory and Practice, 9(2), 859-876.
Saban, A. (2004). Çoklu zekâ teorisi ve eğitim. (4. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Selçuk, Z. (2005). Gelişim ve öğrenme. (12. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Selçuk, Z., Kayılı, H. ve Okut, L. (2000). Çoklu zekâ uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Shearer, C. B. (2004). Using a multiple intelligences assessment to promote teacher development
and student achievement. Teachers College Record, 106(1), 147-162.
Silver, H. F., Strong, R. W. ve Perini, M. J. (2000). So each may learn: Integrated learning
styles and multiple intelligences. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum
Development.
Şen, M. (2006). Çoklu zekâ kuramına göre yapılan İngilizce derslerinin öğrencilerin güdülenmesi,
benlik saygısı, özgüveni ve çoklu zekâları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Talu, N. (1999). Çoklu zekâ kuramı ve eğitime yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 15, 164-172.
Tarman, S. (1999). Program geliştirme sürecinde çoklu zekâ kuramının yeri. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Temel, Ç. Z. (2008). Çoklu zekâ kuramının ilköğretim birinci kademede İngilizce öğretimi
için kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya.
White, D. A. ve Breen, M. (1998). Edutainment: Gifted education and the perils of misusing
multiple intelligence. Gifted Child Today Magazine, 21(2), 12-17.
Yavuz, B. (2010). The effects of multiple intelligences activities on vocabulary achievement
and attitudes of learners of English. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Yavuz, K. E. (2001). Eğitim-öğretimde çoklu zekâ teorisi ve uygulamaları. Ankara: Özel Ce198
Gökhan BAŞ...
Ocak 2014 Cilt:22 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
celi Okulları Yayınları.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı).
Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com