Buradasınız

"İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik"

"Factors Effecting Entrepreneurship Qualities in Companies: Interpreneurship"

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Change is a main rule determining the life nowadays. The organizations which are in interaction with both internal and external environment can not find any opportunity to resume their lives without interaction with this change. For that reason an entrepreneurial organization must recognize change parameters which the environment supplies to them and must live in a harmony with them. The research is focused on two goals. Firstly it is aimed to enlighten the entrepreneurship activities within the organizations and their relationship with environmental characteristics and organizational performance. Our second goal is to find out the discrepancies between different firms from different sectors and two different cities. To achieve these goals, a survey is applied in six firms from different sectors which take place in Izmir and Manisa. The research results showed that the novelty dimension which is one of the entrepreneurship tendency factor is more effective than organizational variables effecting the importance of entrepreneurship. Also it is found out that the organizational and managerial support dimension is more effective than environmental perception level which stresses the importance given to internal entrepreneurship by external environmental characteristics. The environmental dynamism dimension is found out to be more effective on internal entrepreneurship compared to other dimensions. The difference between firms which are in automotive and food sectors are found about the novelty dimension. Finally firms which are in automotive and food sectors are found to be differ in novelty dimension; and firms in chemistry sector are found to be differ in renewal dimension.
Abstract (Original Language): 
Değişim, günümüzde yaşamı belirleyen temel kuraldır. Gerek iç gerekse dış çevreyle sürekli etkileşim içerisinde olan işletmeler, bu değişimden etkilenmeden hayatlarını sürdürmelerine imkan bulamamaktadırlar. Bu nedenle girişimci bir örgüt, çevrenin kendilerine sunduğu değişim parametrelerini tanımak ve onlarla uyum içerisinde yaşamak zorundadır. Bu düşüncelerle yapılan araştırmanın iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; var olan bir örgüt içerisinde yapılan girişimcilik faaliyetlerine ve çevresel özellikler ile örgütsel performansın bu faaliyetlerle olan ilişkisine ışık tutabilmek, ikincisi ise; ele alınan iki şehirde farklı sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler açısından ele alınan değişkenler arasında bir farklılığın bulunma durumunu tespit edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda; İzmir ve Manisa'da üç farklı sektörde faaliyet gösteren altı işletmede bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; örgütün girişim yönelimlerini oluşturan faktörlerden "yenilik boyutu"nun; örgütlerin girişimciliğe verdiği önemi etkileyen örgütsel değişkenlerden "örgütsel ve yönetsel destek boyutu"nun; dış çevresel özelliklerin iç girişimciliğe verilen önemini vurgulayan çevresel algı düzeyinde "çevresel dinamizm boyutu"nun diğer boyutlara göre iç girişimcilik üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, iki şehirde faaliyet gösteren otomotiv ve gıda sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin "yenilik boyutu"nda, kimya sektöründe ise "yenilenme boyutu"nda farklılıklar bulunmuştur

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ağca Veysel, Kurt Mustafa (2007); "İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir
Çerçeve", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, Sayı 29: 83-112.
Ağca Veysel, Yörük Durmuş (2006); "Bağımsız Girişimcilik ve İç Girişimcilik Arasındaki Farklar:
Kavramsal Bir Çerçeve", Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C:8, Sayı:2: 155¬
173.
Antoncic Bostjan, Scarlet Chan. (2005); "Corporate Entrepreneurship and Organizational
Performance: A Comparison Between Slovenia and Romania", Proceeding of the 6th.
International Conference of The Faculty of Management Koper Congress Centre
Bernardin, Slovenia, November: 71,24-26.
Antoncic Bostjan., Zorn Otmar (2004); "The Mediating Role of Corporate Entrepreneurship in the
Organizational Support- Performance Relationship: An Emperical Examination",
Managing Global Transitions, 2(1): 5-14.
Antoncic Bostjan., Hisrich Robert D. (2001); "Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-
Cultural Validation", Journal of Business Venturing, 16(5):495-527.
Antoncic Bostjan. (2000); "Intrapreneurship: Construct Refinement and An Integrative Model
Development", Thesis for the Degree of Doctor of Philosopy, Department of Marketing
and Policy Studies Weatherhead School of Management, School of Graduate Studies,
Case Western Reserve University.
Arıkan Semra. (2004); Girişimcilik, 2. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.
65
M. Onay & S. Çavuşoğlu /İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler:
"İç Girişimcilik"
Başar Mehmet, Tosunoğlu Tuğberk (2006); "Değer Yaratımında İç Girişimciliğin Değişen Boyutu:
Bilgi Girişimcilerinin Rolü", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Haziran. Burgerman Robert A. (1985); "Managing the New Venture Division, Research Findings and
Implications for Strategic Management", Strategic Management Journal, 6(1):39-54. Burgelman Robert A. (1983); "A Process Model of Internal Corporate Venturing in the Diversified
Major Firm", Administrative Science Quartely, 28(2):223-244. Casson Mark (2005); "Entrepreneurship and the Theory of the Firm", Journal of Economics
Behaviour &Organization, Vol.58:327-348. Christensen Karina S. (2004); "A Classification of the Corporate Entrepreneurship Umberalla:
Label and Perspectives", Int.J. Management Enterprise Development, Vol 1,No 4:301. Culhane J.Hamilton (2003); "The Entrepreneurial Orientation- Performance Linkage in High
Technology Firms: An International Comparative Study", Thesis for the Degree of Doctor
of Philosopy, Graduate School of the University of Massachusetts Amherst. Coulter Mary (2001); Entrepreneurship in Action, Prentice Hall Inc., New Jersey. Covin Jeffrey.G., Slevin Dennis.P. (1989); "Strategic Management of Small Firm in Hostile and
Bening Environments", Strategic Management Journal, 10(1):75-87. Guth William D., Ginsberg Ari (1990); "Guest Editors' Introduction: Corporate Entrepreneurship",
Strategic Management Journal, 11(5):5-15. Gürol, Ali M. (2000); Türkiye'de Kadın Girişimcileri ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar,
Beklentiler ve Öneriler , Ankara: Atılım Üniversitesi Yayını-2. Hisrich Robert D., Peters Michael P. (2002); Entrepreneurship, Fifth Edition, New York: McGraw-
Hill/Irwin.
Jansen Paul G.W., Van Wees Lucas L.G.M. (1994); " Conditions for Internal Entrepreneurship",
The Journal of Management Development, 13,9: 34. Jones Gareth R., Butler John E. (1992); "Managing Internal Corporate Entrepreneurship: An
Agency Theory Perspective", Journal of Management, 18,4:733. Kirby David A. (2003), Entrepreneurship, Berkshire: McGraw-Hill Publication. Knight Gary. (1997); "Cross-Cultural Reliability and Validity a Scale to Measure Firm
Entrepreneurial Orientation", Journal of Business Venturing, 12(3):213-225. Kuratko Donald F.; Hodgetts Richard M. (1998); Entrepreneurship, Orlando: The Dreyden Pres. Lumpkin G.Tom, Dess Gregory G. (1996); "Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct
and Linking it to Performance", Academy of Management Review, 21(1):135-172. Miller Dany, Friesen Peter H. (1983); "Strategy-Making and Environment: The Third Link",
Strategic Management Journal, 4(3):221-235. Morris Michael., Kuratko Donald F. (2002); Corporate Entrepreneurship;Orlando: Harcount,Inc. Morris Michael, Kuratko Donald F. (2002a); Corporate Entrepreneurship: Entrepreneurial
Development within Organizations, Orlando-Florida: Harcourt College Publishers. Muzyka Daniel. , Koning Alice. D. , Churchill Neil. (1995); "On Organization and Adaptation:
Building The Entrepreneurial Corporation", Europan Management Journal, Vol. 13, No.
4: 346-361.
Naktiyok
Atılhan
. , Bayrak Kök Sabahat (2006); "Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine
Etkileri", A. K. Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, C: 8, S: 2: 77-96.
Naktiyok Atılhan. (2004); İç Girişimcilik, 1. Baskı, İstanbul: Beta. Pinchot, Gifford III (1985); Intrapreneuring, New York: Harper and Row.
Ruherford Matthew W., Holt Daniel T. (2007); "Corporate Entrepreneurship: An Empirical Look at
the Innovativeness Dimension and Its Antecedents", Journal of Organizational Change
Management, Vol 20,No 3:429-446. Sharma Pramodita., Chrisman James J. (1999); "Toward A Reconciliation of the Definitional Issues
in the Filed of Corporate Entrepreneurship", Entrepreneurship Theory and Practice,
23(3):11-27.
Stopford John M., Baden-Fuller Charles WF. (1994); "Creating Corporate Entrepreneurship",
Strategic Management Journal, 11(7):17-27. Thornberry Neal. (2001); "Corporate Entrepreneurship: Antidote or Oxymoron?", European
Management Journal, 19(5):526-533.
66
Yönetim
ve Ekonomi 17/1 (2010) 47-67
Thomas Coulson C. (1999); "Individuals and Enterprise: Developing Entrepreneurs for the New
Millenium", Industrial and Commercial Training, Vol 31, Number 37: 258. Thomas Coulson C (2000); "Devoloping and Supporting Information Entrepreneurs", Industrial and
Commercial Training, Vol 32, Number 6:196-200. Top
Seyf
i (2006); Girişimcilik Keşif Süreci, 1. Basım, İstanbul: Beta Yayınevi. Wiklund Johan, Shepherd Dean (2005); "Entrepreneurial Orientation and Small Business
Performance: A Configurational Approach", Journal of Business Venturing, 20(19:71-91. Zahra Shaker A., Garvis Dennis M. (2000); "International Corporate Entrepreneurship and Firm Performance: The Moderating Effect of International Environment Hostility", Journal of Business Venturing, 15(5-6):469-492. Zahra Shaker A., Covin Jeffrey.G. (1995); "Contextual Influences on the Corporate Entrepreneurship Performance Relationship: A Longitudinal Analysis", Journal of Business Venturing, 10(1):43-58. Zahra Shaker A. (1995); "Corporate Entrepreneurship and Financial Performance: The Case of
Management Leveraged Buyouts", Journal of Business Venturing, 10(3):225-247. Zahra Shaker A. (1993); "Environment, Corporate Entrepreneurship, and Financial Performance: A
Taxonomic Approach", Journal of Business Venturing, 8(4): 319-340. Zahra Shaker A. (1991); "Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study", Journal of Business Venturing, 6(4):259-285.
67

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com