You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 55

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

NANOPAZARLAMADA İLK HAREKET ETME AVANTAJI: TÜRK NANOTEKNOLOJİ PAZARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Savunma Bilimleri Dergisi

Bir İtaat Eylemi Olarak İslâm’da Hicret ve Muhacirler

İlahiyat Akademi Dergisi

KUR’AN’DA İSTİĞNÂ

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

21.YÜZYIL İÇİN ABD GÜVENLİK POLİTİKASI VE BÜYÜK ORTA DOĞU GİRİŞİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BAYAT ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ASKERİ ÖRGÜTLERDE LİDERLİK EĞİTİMİ İLE LİDERLİK POTANSİYELİNİN İLİŞKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

AB GÜVENLIK STRATEJISI’NIN ABD GÜVENLIK STRATEJISIYLE MUKAYESELİ ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BİR TEKSTİL FABRİKASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

A-B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP İŞGÖRENLERİN OLASI BİR ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME YATKINLIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Turkish Studies

Onaltıncı yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı hâkimiyetinde Pakrac Livası

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

NİTELİKLİ ÇALIŞANLAR ARASINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN İÇ MOTİVASYONA ETKİSİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Stres Düzeylerinin Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi Celal Bayar Üniversitesi Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

BANKACI KADINLARIN ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

FARKLILIK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Erkan Göksu, Türk Kültüründe Silah, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2008, 484 sayfa, ISBN 978975377071, 28 TL.

Tarih Okulu Dergisi

SEÇMEN NEZDİNDE SİYASAL PARTİLERİN MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yenilikçi Üretim

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bakım Planlama Faaliyetlerinde Tamsayılı Doğrusal Programlama ve Bir Uygulama

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

GEZİ RUHU’NUN PSİKOLOJİSİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kamu Personelinin Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma: Manisa Tarım İl Müdürlüğü Örneği

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

MEDYA VE SİYASET İLİŞKİLERİNİN KAMUOYU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KKTC ÖRNEĞİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKA FAALİYETLERİNE BAKIŞI ÜZERİNE MANİSA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kütahya İli Örneği)

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE AŞIRI ROL YÜKÜNÜN OTEL ÇALIŞANLARININ SOSYAL AYLAKLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Kavramların Çağırdıkları/Çağrıştırdıkları: Metinlerarasılık Bağlamında İstiklâl Marşı

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi